Umorzenie zaległości w Funduszu Alimentacyjnym

W życiu każdej osoby płacącej alimenty albo mającej przynajmniej zasądzone na rzecz dzieci alimenty, zdarzyć się mogą różne wypadki, które uniemożliwią albo utrudnią znacznie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego. W takich sytuacjach ustawodawca, mając na uwadze zapewnienie niezbędnych środków utrzymania dzieci, wprowadził możliwość zaspokajania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Oczywiście takie wpłaty obciążają zobowiązanego do płacenie alimentów i musi on je zwrócić, jednak niekiedy może on również żądać umorzenia swoich długów względem Funduszu. W jakich przypadkach? O tym poniżej.

W myśl przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007 roku „o pomocy osobom uprawnionym do alimentów” (tj.: Dz.U. z 2015r., poz. 859 ze zm.) – dalej UoFA, dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Organem właściwym wierzyciela w rozumieniu przepisów ustawy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Przepis art. 30 ust. 2 UoFA stanowi, że organ właściwy wierzyciela (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może na wniosek dłużnika alimentacyjnego: 1) umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, 2) odroczyć termin płatności, 3) rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że trudna sytuacja dochodowa i rodzinna muszą występować zasadniczo łącznie i są one w ocenie organu władnego umorzyć zadłużenie oceniane odrębnie. Fakt pozostawania osobą bezrobotną może stanowić podstawę do umorzenia należności, przy czym zazwyczaj musi być połączony z innymi okolicznościami, jak np. ze względu na stan zdrowia (niepełnosprawność, ciężka choroba). Generalnie chodzi o to, że dłużnik nie wykonuje pracy i właściwie jej wykonywać nie może przez wzgląd na kwestie od niego niezależne (obiektywne). Z kolei na sytuację rodzinną dłużnika składa się ustalenie, czy prowadzi samodzielnie gospodarstwo, czy też wspólnie z innymi osobami bliskimi, czy i jakie świadczenia ponosi na ich rzecz.
Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i wymaga odrębnej oceny okoliczności uzasadniających umorzenie należności alimentacyjnych dłużnika, które winien on wpłacić na rzecz funduszu alimentacyjnego w związku ze świadczeniami pobieranymi przez jego wierzyciela alimentacyjnego (zazwyczaj dziecko). Tomasz Gabrylewicz

Artykuły konstruowane są w oparciu o najczęściej zadawane pytania czytelników. Jeśli nurtuje Cię jakiś problem prawny, napisz do nas: redakcja@nowytydzien.pl, prawnik-nowytydzien@wp.pl lub pocztą tradycyjną: ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm, wpisując w tytule „Masz Prawo” oraz podając w treści swój numer telefonu. Zagadnienia można przedstawiać również telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 883 001 676 lub osobiście, w każdy piątek (godz. 9-17) na specjalnych dyżurach prawnika – Chełm, plac Kupiecki 10 (II piętro).

News will be here