Uwagi RIO do prawa w Wyrykach

(31 marca) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wszczęło postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Wyryki z 9 marca br. dotyczącej ochrony zabytków. Chodzi o bezprawne – zdaniem RIO – zagrożenie odpowiedzialnością z art. 233 kodeksu karnego. Przy tego typu uchwałach grożenie kodeksem karnym jest absurdalne.

9 marca br. Rada Gminy Wyryki podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Wyryki. Do uchwały dołączony został załącznik z oświadczeniem o treści: „Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym, a także, że znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 kodeksu karnego”, będący częścią wzoru wniosku o udzielenie dotacji.

Zdaniem Kolegium RIO w Lublinie, po zbadaniu doręczonej 17 marca 2021 r. uchwały RG Wyryki, została ona w części podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Zdaniem RIO postanowienia art. 233 ust. 1 tej ustawy stanowią o podleganiu karze za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przy składaniu zaznania mającego służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Mają one zastosowanie odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jednak tylko wówczas gdy przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami takiej możliwości nie przewidują, zatem brak jest podstaw do regulowania odpowiedzialności karnej w drodze uchwały. Jednocześnie Kolegium zwraca uwagę, że w tym konkretnym przypadku ciążył na gminie obowiązek przekazania projektu przedmiotowej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zaopiniowania. W przypadku badanej uchwały nie dołączono informacji, czy jej projekt został przesłany do Prezesa UOKiK.(pk)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here