Walczą o Bronowickie Centrum Kultury jak lwy

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Andrzej Szyszko i Waldemar Czapczyński, przewodniczący Rady Dzielnicy, do udziału w konferencji zaprosili przedstawicieli szkół, placówek szkolno-wychowawczych, firm, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, władz miasta i województwa oraz mieszkańców

Społecznicy z Rady Dzielnicy oraz Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice nie poprzestają w działaniach zmierzających do utworzenia przy ul. Łabędziej Bronowickiego Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia. Mimo pandemii, zaprosili przedstawicieli: szkół, placówek szkolno-wychowawczych, firm, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, władz miasta i województwa lubelskiego oraz mieszkańców do udziału w konferencji, podczas której nakreślano kierunki rozwoju społeczno-kulturalnego Bronowic.

Z uwagi na pandemię i obowiązujące przepisy sanitarne kilkudniowa konferencja odbyła się w trybie wideokonferencji na platformie Zoom. Pierwszego dnia Andrzej Szyszko, prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice i przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice, podsumował działalność społeczno-kulturalną na dzielnicy Bronowice w latach 2010 – 2020 oraz przedstawił plan rozwoju na lata 2021 – 2023, ze szczególnym uwzględnieniem budowy Bronowickiego Centrum Kultury przy ulicy Łabędziej 15 w Lublinie.

– To dla nas od lat, po krytej pływalni, która powstała przy ul. Łabędziej, inwestycja priorytetowa – mówił Andrzej Szyszko o Bronowickim Centrum Kultury. – Będziemy o nią, jak o basen, zabiegać, do skutku, bo obecnie społeczność naszej dzielnicy, właściwie w każdym wieku, ale przede wszystkim dotyczy to osób dorosłych i starszych, pozbawiona jest właściwej oferty kulturalnej.

Podczas konferencji A. Szyszko przedstawił założenia programowe i przestrzenne dla realizacji Bronowickiego Centrum Kultury.

Potrzeba realizacji obiektu integrującego lokalną społeczność dzielnicy Bronowice odczuwalna jest od wielu lat. Grupami społecznymi, które szczególnie wymagają stworzenia dla nich warunków do spędzania wolnego czasu i rozwoju są dzieci i młodzież. Ale nie tylko one potrzebują forum dla realizacji swoich potrzeb rozwojowych. Także liczna w dzielnicy grupa osób w wieku poprodukcyjnym deklaruje potrzebę organizacji i uczestnictwa w imprezach kulturalnych, warsztatach czy pracy w kołach zainteresowań.

Potwierdzeniem tego są cieszące się dużym zainteresowaniem działania Domu „Nie Lękajcie się”, gdzie funkcjonuje świetlica wsparcia dziennego „Łabędź” dla dzieci od 7 do 16 lat; liczne uczestnictwo w młodzieżowych kołach parafialnych o ukierunkowaniu wokalnym, plastycznym czy tanecznym; częste indywidualne inicjatywy podejmowane dla realizacji celów odpowiadających aspiracjom i potrzebom mieszkańców Bronowic – wyliczał Andrzej Szyszko.

Podczas konferencji podsumowano wszystkie dotychczasowe prace koncepcyjne, wytyczne urzędowe, zgłaszane potrzeby, a także wnioski z dotychczasowych działań i z prac istniejących w dzielnicy placówek oświatowych, społecznych i kulturalnych, których wynikiem były przedstawione założenia programowe i przestrzenne.

– Warunkiem realizacji przez nowe Bronowickie Centrum Kultury oczekiwanych celów jest jego dobra dostępność komunikacyjna i położenie w centralnej części dzielnicy. Wskazany teren przy ulicy Łabędziej, chociaż niewielki, jest jednak bardzo korzystny z wielu względów. Z jego budowy skorzystają także najbliżsi sąsiedzi. W rejonie wybranej lokalizacji bardzo odczuwalny jest bowiem brak miejsc parkingowych i garażowych.

W bezpośrednim sąsiedztwie istnieją trzy wysokie budynki mieszkalne, które nie mają dostatecznego zaplecza zieleni i placów zabaw dla dzieci. Dzięki Bronowickiemu Centrum Kultury to się zmieni. Szczegółowy program użytkowy obiektu uwzględniać musi przede wszystkim potrzeby codziennych użytkowników. I tak w obiekcie znajdą się: sala widowiskowa na ok. 200 miejsc z zapleczem technicznym, holem wejściowym oraz z częścią administracyjno–biurową i gastronomiczną.

Część dydaktyczno–rekreacyjna mieścić będzie pracownie tematyczne oraz salę klubową połączoną z częścią gastronomiczną. W części podziemnej znajdą się: parking na około 80 aut, pomieszczenia techniczne oraz ewentualne zaplecze sceniczne. Cały obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi – dodaje A. Szyszko.

Niezwykle istotną częścią konferencji były Tematyczne Grupy Robocze (TGR). W dyskusji dotyczącej założeń programowych, użytkowych i koncepcyjnych, lokalizacji i relacji sąsiedzkich, a także programu użytkowego i współpracy z władzami centralnymi, wojewódzkimi i miejskimi celem pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację Bronowickiego Centrum Kultury, udział wzięło kilkadziesiąt osób.

– Na zakończenie konferencji organizatorzy i uczestnicy wystosowali apel do władz Lublina o wprowadzenie do budżetu miasta zapisanych wcześniej środków finansowych na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej BCK. Bez tego dokumentu nie będzie można ubiegać się o środki zewnętrzne, o które społeczność bronowicka zabiega w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz innych – kończy Andrzej Szyszko. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here