Na warsztatach w Poleskiej Dolinie Bugu

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie realizacji LSR oraz działań LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

W warsztacie uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, Rady, Komisji Rewizyjnej, Beneficjenci, dyrektor Biura LGD „Polesie” oraz pracownicy LGD. Spotkanie w ramach warsztatu refleksyjnego był okazją do podsumowania stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w bieżącym okresie programowania PROW 2014-2020. Budżet w łącznej wysokości 5 700 000 zł został wykorzystany w ponad 63% w okresie 2016-2017. Czyni to z LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” lidera wśród lubelskich lokalnych grup działania w stopniu wykorzystania budżetu przeznaczonego na wsparcie operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. W ramach udzielonego wsparcia powstają nowe firmy, nowe miejsca pracy, rozwijają się przedsiębiorstwa, powstaje nowa infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, doposażane są młodzieżowe zespoły artystyczne. Tak sprawne rozdysponowanie budżetu było możliwe dzięki prawidłowo zdiagnozowanym potrzebom lokalnym oraz efektywnej współpracy z lokalnymi środowiskami. W 2018 r. planowane są kolejne nabory wniosków na pozostałą część budżetu LSR. Jednak wraz z wykorzystaniem budżetu, nie wyczerpie się potrzeb mieszkańców, gdyż zainteresowanie środkami na podjęcie czy rozwój działalności gospodarczej nie maleje. Dlatego możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych przez w obecnej perspektywie finansowej byłaby szansą dla mieszkańców i obszaru LGD na dalszy rozwój w kierunku przedsiębiorczości. (a)