Wezmą się za choroby odkleszczowe, otyłość i nadwagę

W najbliższym czas SPZOZ we Włodawie będzie realizował dwa ważne programy profilaktyczne, finansowane przez Unię Europejską.

– Nasz szpital z każdym rokiem staje coraz mocniej na „ekonomicznych fundamentach” – mówi starosta Andrzej Romańczuk. – Sytuacja finansowa to jednak jedno, zaś nowe usługi to drugie. Dlatego bardzo się cieszę, że zarówno problem boreliozy, jak i otyłości u dzieci i młodzieży będzie przedmiotem programu realizowanego przez nasz szpital. Zwłaszcza, że dofinasowanie sięga niemal stu procent.
W najbliższym czas SPZOZ we Włodawie będzie realizował dwa bardzo ważne programy profilaktyczne. Na oba udało się pozyskać pieniądze ze środków Unii Europejskiej – z Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2014-2020, Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej oraz Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Pierwszy z nich nosił tytuł: Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy. Okres jego realizacji to: kwiecień 2018 – wrzesień 2019 r., zaś wartość projektu wynosi 624 300 zł, w tym dofinansowanie to 593 085 zł. Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń wśród co najmniej 2000 mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka, tj. rolników, leśników i myśliwych. Będzie to realizowane m.in. poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonanie badań diagnostycznych w kierunku boreliozy w okresie do 2019 r. Kwalifikowane do projektu będą osoby, które podejrzewają u siebie boreliozę lub które miały kontakt z kleszczem. W przypadku osób, u których istnieje ryzyko choroby, wykonane zostaną dwa testy diagnostyczne. Udział w projekcie zostanie zakończony wydaniem wyników badań diagnostycznych uczestnikom z informacją o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą.
W przypadku boreliozy wczesna diagnoza odgrywa kluczową rolę. W świetle braku skutecznej szczepionki na boreliozę profilaktyka w postaci zwiększenia świadomości i wiedzy ludności są najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom. Potrzeba realizacji projektu wynika głównie ze specyfiki regionu. Województwo lubelskie należy do województw o najwyższej zapadalności na boreliozę. Z danych wynika, że w Polsce w latach 2008-2013 borelioza była najczęstszą chorobą zawodową w grupie chorób zakaźnych, a w sektorze leśnictwa, rolnictwa, łowiectwa stanowiła ona blisko 100% tych chorób zakaźnych i ponad 95% ogółu chorób zawodowych. Kleszcze Ixodes ricinus, jako wektor bakterii Borrelia burgdorferi występują nie tylko na obszarach leśnych, ale równie często na granicach brzegowych lasów, łąk, pól uprawnych, zbiorników wodnych, w ogrodach działkowych i parkach miejskich. W związku z tym na pokłucia przez kleszcze narażone są osoby zarówno mieszkające w pobliżu tych terenów, jak i przebywające czasowo w celach rekreacyjnych lub zarobkowych.
Drugim projektem włodawskiego szpitala jest Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – program profilaktyczny w województwie lubelskim. Okres jego realizacji to: sierpień 2018 – lipiec 2020, zaś wartość projektu wynosi 529 500 zł, z czego dofinansowanie to 503 025 zł. Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej wśród 3000 uczniów do 2020 r. Planowane jest zaproszenie do projektu co najmniej 30 szkół z regionu. Uczniowie objęci projektem będą mieć zapewnione badania diagnostyczne (tj. pomiar: wzrostu, masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi ze szczególnym zwróceniem uwagi na choroby towarzyszące), zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia z dietetyki, psychologii oraz zajęcia praktyczne rozwijające aktywność ruchową. Uczestnik projektu, u którego zostanie stwierdzona nadwaga/otyłość, będzie mógł skorzystać z indywidualnej porady dietetyka w obecności rodzica. W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma m.in. zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, tj. piłka gimnastyczna, skakanka, mata do ćwiczeń. W szkołach podst. problem nadwagi i otyłości dotyczy około 22% chłopców i 18% dziewcząt. Często utrzymywanie się otyłości do wieku dojrzewania oraz w dalszych latach życia wpływa m.in. na zwiększenie liczby powikłań i chorób towarzyszących otyłości. Szybkie tempo życia, bogata oferta gotowych dań oraz spadek aktywności fizycznej kształtują niezdrowy styl życia dzieci (złe nawyki żywieniowe i bierne formy spędzania wolnego czasu). Dotychczas nie ma dostępnego systemu leczenia otyłości u dzieci i młodzieży, a zwłaszcza brak jest finansowania działań związanych z profilaktyką i edukacją prozdrowotną. Ze względu na społeczne stereotypy dotyczące osób otyłych młodzież z nadmierną masą ciała często ma problemy psychologiczne związane z obniżeniem jakości życia, poczuciem odrzucenia i osamotnienia. Znajduje to odzwierciedlenie w braku wiary we własne siły i możliwości, obniżeniu zadowolenia z życia, ściśle łączy się z trudnościami w nauce, zaburzeniami zachowania. (pk)