Wojewoda unieważnił konkurs na dyrektora szkoły

Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, unieważnił postępowanie konkursowe i decyzję o powierzeniu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym Mariuszowie Sapce.

5 października wojewoda lubelski wydał tzw. rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność trzech zarządzeń wydanych przez Jana Kuchtę, wójta Łopiennika Górnego. Pierwsze, z 20 czerwca 2018 r., dotyczy powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP w Łopienniku Nadrzecznym, drugie (z 2 lipca 2018 r.) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP w Łopienniku Nadrzecznym i wreszcie trzecie (z 17 sierpnia 2018 r.) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SP w Łopienniku Nadrzecznym Mariuszowi Sapce.

– W ocenie organu nadzoru przedmiotowe zarządzenia zostały podjęte z istotnym naruszeniem ustawy Prawo oświatowe – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym podpisanym przez wojewodę lubelskiego. Według Przemysława Czarnka w konkursie na dyrektora SP w Łopienniku Nadrzecznym doszło do naruszenia prawa „w procedurze powoływania komisji konkursowej, w zakresie powołania obligatoryjnych członków tej komisji tj. przedstawicieli rady pedagogicznej szkoły”.

Służby wojewody ustaliły, że wybory przedstawicieli tej rady do komisji konkursowej odbyły się w głosowaniu jawnym. – Tymczasem zgodnie z przedłożonym organowi nadzoru Regulaminem Pracy Rady Pedagogicznej z dnia 26 listopada 2014 r., na podstawie którego wybory były przeprowadzone, głosowanie to powinno być tajne – zauważa Czarnek.

– Tym samym, w ocenie organu nadzoru zarządzenia wójta gminy Łopiennik Górny z dnia 20 czerwca, 2 lipca i 17 sierpnia 2018 r. zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły może nastąpić wyłącznie kandydatowi wyłonionemu w prawidłowo przeprowadzonym konkursie – podsumowuje wojewoda. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here