Wygodniej w GOPS-ie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przystąpił do realizacji projektu „GOPS – organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej”. – Zakładamy, że dzięki wprowadzonym zmianom nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka – mówi Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny.

Celem głównym projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w okresie od stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

– Dążąc do wysokiej jakości usług i skuteczności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przystąpił do realizacji projektu, który zakłada reorganizację struktury organizacyjnej Ośrodka polegającej na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych – informuje Artur Sawa, wójt Łopiennika Górnego.

Zmiana struktury organizacyjnej opiera się na wyodrębnianiu w Ośrodku: stanowiska do spraw pierwszego kontaktu, stanowiska do spraw pracy socjalnej i usług oraz stanowiska do spraw świadczeń przyznawanych decyzją. – Zakładamy, że dzięki wprowadzonym zmianom, nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych – dodaje. Planowana wartość projektu to 325 tys. zł, w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej. (k)