Wykształcą pielęgniarki

Doc. Henryk Stefanek, prezydent i kanclerz WSSP

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie otwiera nowy kierunek studiów licencjackich – pielęgniarstwo. Studia potrwają trzy lata. Na pierwszy rok zostanie przyjętych 40 osób. WSSP dla nowego kierunku uzyskała najwyższe oceny akredytacyjne.


Nowoczesne pielęgniarstwo

– Starania o uzyskanie akredytacji trwały ponad dwa lata. Musieliśmy, oprócz przygotowania szczegółowej dokumentacji i planu studiów, doposażyć także nasze pracownie. Mogę z dumą powiedzieć, że komisja akredytacyjna była pod ogromnym wrażeniem naszej pracowni umiejętności pielęgniarskich. W sumie na doposażenie tej pracowni oraz sali do nauki anatomii i biochemii z farmakologią uczelnia wydała ponad 300 tysięcy złotych – tłumaczy doc. Henryk Stefanek, prezydent i kanclerz WSSP.

Do uczelnianych pracowni zakupiono najnowocześniejszy sprzęt medyczny, z którym może mieć do czynienia w zawodowym życiu absolwent pielęgniarstwa, m.in. inkubatory, pompy infuzyjne, pompy insulinowe, sprzęt do EKG. Uczelnia sprowadziła ze Stanów Zjednoczonych specjalistyczne, naszpikowane elektroniką fantomy szkoleniowe do nauki opieki nad noworodkiem czy robienia zastrzyków.

WSSP podpisała już umowy ze placówkami medycznymi w Lublinie. Studenci pielęgniarstwa praktyki odbędą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy al. Kraśnickiej, Szpitalu Neuropsychiatrycznym przy Abramowickiej, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego przy Biernackiego oraz w lubelskim Hospicjum im. Małego Księcia. W programie studiów uczelnia mocno stawia na praktyczną naukę zawodu – studenci mają mieć 1200 godzin praktyk w lubelskich szpitalach. Przyszli pielęgniarze i pielęgniarki będą musieli poznać np. zasady pielęgnowania niepełnosprawnych, podstawy ratownictwa medycznego oraz pielęgniarstwo neurologiczne, psychiatryczne i internistyczne.

– Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo o profilu praktycznym przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do samodzielnego wykonywania zawodu – podkreśla dr n. med. Marian Przylepa, dziekan wydziału nauk o zdrowiu WSSP. Uczelnia do prowadzenia zajęć zatrudniła wysoko wykwalifikowaną kadrę, z renomowanych ośrodków akademickich i praktyków, na co dzień działających w branży medycznej. Cały program nauki obejmie 4815 godzin. Studia będą odbywały się w języku polskim, ale jeśli znajdzie się grupa chętnych studentów, planowana jest także ścieżka anglojęzyczna.

Rekrutacja na pielęgniarstwo otwarta

– Zapraszamy serdecznie na nasz siódmy kierunek studiów licencjackich. Rekrutację otwieramy w wakacje, ponieważ akredytację dla kierunku pielęgniarstwo uczelnia uzyskała stosunkowo niedawno, w dniu 19 lipca. Studia na pierwszym roku rozpoczną się jednak planowo, w październiku – zapewnia doc. Henryk Stefanek, prezydent i kanclerz WSSP.

– Jesteśmy dumni z naszego nowego kierunku. Studia prowadzone są według najwyższych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej a uczelnia we wszystkich kategoriach akredytacyjnych uzyskała maksymalną ilość punktów, zdobywając najwyższą z możliwych ocen – 95 punktów – dodaje.

Studia na kierunku pielęgniarstwo są studiami stacjonarnymi. Trwają trzy lata, kończą się zdobyciem tytułu licencjata pielęgniarstwa. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów– opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł a miesięczne czesne (płatne przez 10 miesięcy) wynosi 450 złotych. Zainteresowane osoby powinny z dokumentami ( wypełniony formularz podania do rektora, odpis świadectwa dojrzałości, ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu, kopia dowodu i trzy fotografie dowodowe) zgłosić się do biura rekrutacji WSSP. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Asystent Medyczny

W tegorocznej rekrutacji Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincenta Pola, jako pierwsza w Lublinie, otwiera innowacyjny kierunek studiów podyplomowych – Asystenta Medycznego.

– To nowy kierunek dla osób, które posiadają już wiedzę medyczną a mogłyby współpracować z lekarzem w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Ze statystyk wynika, że lekarze specjaliści 40% swojego czasu pracy poświęcają na biurokrację, zaś rezydenci nawet 70% – tłumaczy doc. Henryk Stefanek, prezydent i kanclerz WSSP.

Przyszły asystent medyczny zdobędzie na tym kierunku wiedzę m.in. z zakresu organizacji pracy administracyjnej, prowadzenia dokumentacji medycznej, rozliczania finansowego procedur medycznych czy zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia, prawa medycznego, ekonomiki ochrony zdrowia, praw pacjenta, ochrony danych osobowych i technik negocjacji. Asystent medyczny będzie wsparciem dla lekarzy i pielęgniarki, wypełni lukę wynikającą z ich niedostatecznej liczby, zwalniając ich z czasochłonnego wypełniania dokumentacji medycznej.

Opłata za każdy semestr studiów to 1 200 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach miesięcznych a dla absolwentów WSSP przewidziano 25 % rabatu. Kandydat na studia podyplomowe, które potrwają trzy semestry (zjazdy weekendowe) powinien dostarczyć wypełniony formularz podania do rektora, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopię dowodu tożsamości i dowodową fotografię.

Emilia Kalwińska

WSSP, dysponująca doskonałą bazą dydaktyczną, w nowoczesnym budynku, oferuje 56 kierunków studiów podyplomowych, 7 licencjackich oraz magisterskich. Co roku studia na WSSP kończy około 1000 absolwentów. Studiują na niej studenci z 50 krajów świata. Uczelnia zapewnia również stypendia, studia na uczelniach zagranicznych i staże zagraniczne.