Za mało uznania dla chełmian

Chełmscy urzędnicy specjalna prezentacją podsumowali działania miasta w zakresie pomocy udzielonej uchodźcom. Kilku radnych czuło rozgoryczenie, bo w materiale zabrakło im slajdów obrazujących zaangażowanie chełmian we wsparcie Ukraińcom. – To mieszkańcom w pierwszej kolejności należą się podziękowania – stwierdził radny Maciej Baranowski.

Monika Zaborek-Turewicz, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich UM Chełm, przedstawiła radnym na komisji porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2022 ujętych w programie „Bezpieczny Chełm”. Załącznikiem do tego dokumentu była multimedialna prezentacja podsumowująca działania miasta Chełm w zakresie pomocy udzielonej uchodźcom od 24 lutego ub.r. do 24 lutego br.

W tym czasie do Chełma przybyło ponad 320 tys. osób (przejściem kolejowym, drogowym i pieszym). Chełm stał się miastem tranzytowym, a 95-98 proc. uchodźców przyjeżdżających tu transportem kolejowym udało się dalej do zachodniej części kraju lub Europy Zachodniej. Cały czas funkcjonuje punkt informacyjny-recepcyjny na Dworcu PKP. Obecnie w Chełmie przebywa około 1500 uchodźców (to szacunki na podstawie nadanych numerów PESEL, wniosków składanych do MOPR-u na różnego rodzaju świadczenia).

Pomoc udzielona uchodźcom w Chełmie w ciągu roku opiewa na 7 119 282,10 zł (w tym m.in. zasiłki okresowe, nadania numeru PESEL i wykonania zdjęć z tego tytułu, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie pobytu dzieci ukraińskich w polskiej pieczy zastępczej). W roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli, szkół podstawowych, liceów oraz szkół technicznych w Chełmie zapisanych jest łącznie 189 uczniów pochodzenia ukraińskiego.

To jedne z ważniejszych informacji zawartych w 50-stronicowej prezentacji przedstawionej przez dyrektor Zaborek-Turewicz. Prezentacja kończy się zdaniem: „Podziękowanie za pomoc i wsparcie dla wolontariuszy z Chełma oraz z całego świata za poświęcony czas i udzieloną pomoc w tym najtrudniejszym dla uchodźców czasie; dla Samorządów z Polski i z zagranicy za wsparcie w postaci możliwości relokacji uchodźców, przysyłania do Chełma autobusów, organizacji transportów oraz opieki nad przyjmowanymi uchodźcami m.in. – i tu wymieniono szereg miast polskich i zagranicznych.

Po wysłuchaniu opracowania radny Mariusz Kowalczuk stwierdził, że prezentacja zawiera dużo informacji, ale „te podziękowania na samym końcu dla mieszkańców miasta to za mało”. Według niego w prezentacji powinien się znaleźć chociaż jeden slajd, który pokazywałby to, jak wielkie wsparcie uchodźcom udzielili chełmianie.

– Pokazano jak ratusz pomagał, szkoły, MOPR, organizacje pozarządowe, ale zabrakło jednego zdjęcia pokazującego, jak mieszkańcy miasta brali udział w tym wsparciu – stwierdził radny M. Kowalczuk.

Zgodził się z nim radny Maciej Baranowski, który zwrócił uwagę, że mieszkańcy miasta byli bardzo zaangażowani w pomoc i tym im w pierwszej kolejności należą się podziękowania.

– W podsumowaniu znalazły się podziękowania dla wszystkich wolontariuszy, wśród których byli też i nasi mieszkańcy – stwierdziła dyrektor Zaborek-Turewicz. – Ale ta prezentacja jest załącznikiem do sprawozdania z realizacji programu działań samorządu, stąd to skupienie na działaniach samorządu. Doceniając wkład mieszkańców, którzy tak chętnie wspierali uchodźćów, na końcu prezentacji i dla nich też były podziękowania.

Radny Stanisław Mościcki odpowiedział, że miasto Chełm to także mieszkańcy i „nie byłoby szkodą dla materiału zamieszczenie w nim slajdów pokazujących zaangażowanie chełmian”.

– Bo 24, 25, 26 lutego to mieszkańcy Chełma przyjęli spontanicznie (uchodźców – przyp. red.), a nie samorząd, bo samorząd nie był jeszcze przygotowany – stwierdził radny Mościcki. – Pani dobrze wie, co się działo na dworcu, w hotelu „Duet” i innych punktach. Myślę, że to należało podkreślić i że reszta radnych się z tym zgadza. (mo)