Zaciąg kulturalnych kadr

Wielu wybiera studia, które nie zapewniają popłatnej pracy (a często w ogóle jej nie gwarantują), kierując się pasją. Szansą dla nich jest projekt Kadra Kultury, wymyślony i organizowany przez Narodowe Centrum Kultury.


To państwowa instytucja kultury, która działa na rzecz rozwoju kultury w Polsce w zakresie dziedzictwa narodowego, edukacji historycznej i patriotycznej, rozbudzania zainteresowania kulturą oraz podnoszenia kwalifikacji jej pracowników.

Celem programu jest rozwój i profesjonalizacja sektora kultury w Polsce. Ma umożliwić studentom 3 roku studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych (kierunki artystyczne, społeczne i humanistyczna) oraz ich absolwentom do 30. roku życia zdobycia pierwszego doświadczenie zawodowego, a instytucjom – pozyskanie kadr do swoich zespołów.

Nabór prowadzony jest dwuetapowo – najpierw poszukiwane są instytucje – galerie, teatry, muzea, organizacje pozarządowe, domy kultury, ośrodki czy centra kultury posiadające status samorządowych instytucji kultury. Tworzą one oferty, zamieszczane na stronie Pracuj w kulturze. Potencjalni stażyści, wypełniając umieszczony na stronie formularz zgłoszenia, wybierają instytucję pierwszego i drugiego wyboru.

Z wybranymi kandydatami przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne. Wymagana jest od nich bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi oraz spełnienie warunków wymaganych przez instytucję (np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, posiadanie prawa jazdy. O ich wynikach informowane jest NCK.

Staż trwa od 160 do 220 godzin. Minusem jest brak wynagrodzenia, plusem – możliwość dopasowania godzin i dni stażu do harmonogramu zajęć stażystów. Lepiej wybrać staż w miejscu, w którym dysponujemy lokum, bo organizator stażu nie oferuje na ogół bezpłatnego zakwaterowania. Po zakończonym stażu jego uczestnicy otrzymują potwierdzenie jego odbycia.

Program ma trzy edycje w roku: wiosenną, letnią i ruszającą 5 listopada jesienno-zimową.

W ostatnim naborze przygotowano 90 ofert w całej Polsce. Wśród propozycji były staże w działach komunikacji i promocji, edukacji czy administracji i organizacji widowni oraz archiwum, stanowiska asystenckie, ale też praca dla animatorów czy pracowników muzealnych. Oferentami staży było m.in. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (Dział Edukacji, Informacji Muzealnej i Wydawnictw, Dział Zbiorów Dawnych, Pracownia Konserwatorska), Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” (staż w Domu Słów – Izbie Drukarstwa, specjalista ds. kontaktów zewnętrznych) czy Państwowe Muzeum Na Majdanku (archiwista).

Zainteresowani programem powinni śledzić stronę NCK na Facebooku oraz stronę Pracuj w kulturze, która zawiera nie tylko „stażowe” oferty pracy dla ludzi kultury. Nabór wiosenny powinien ruszyć w lutym 2019 r. JD