Zamieszanie z zajęciami pozalekcyjnymi

Tydzień temu w informacji z ostatniej sesji rady miasta Krasnystaw, zamieszczonej na stronie internetowej urzędu, niefortunnie sformułowano treść zapytania dotyczącego wynagrodzeń nauczycieli za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Niestety pomyłkę powieliliśmy na łamach „Nowego Tygodnia”.

Pisząc o interpelacjach zgłoszonych przez wiceprzewodniczącego Marcina Wilkołazkiego napisaliśmy za urzędem miasta, że radny „pytał o to czy zgodne z prawem jest to, iż zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych są płatne”. Sformułowanie to wywołało spore zamieszanie w środowisku nauczycieli. W rzeczywistości Wilkołazki pytał czy zajęcia pozalekcyjne prowadzone w miejskich szkołach podstawowych w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 były „zgodnie z obowiązującymi od września 2016 r. przepisami dodatkowo płatne dla nauczycieli” Oto treść interpelacji wiceprzewodniczącego:

„Z corocznie przedstawianych nam informacji na temat zamierzeń organizacyjnych miejskich szkół wiemy, że w naszych szkołach nauczyciele prowadzą wiele kółek rozwijających zainteresowania uczniów oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych. Jednocześnie wiemy, że od 1 września 2016 roku zostały zlikwidowane, tzw.: godziny karciane, a za prowadzenie wszystkich zajęć pozalekcyjnych nauczyciele powinni być wynagradzani.

Pani Minister Edukacji Narodowej przy każdej okazji wyraźnie podkreśla, że jeśli organ prowadzący lub dyrektor szkoły wywiera presję na nauczycielach, aby prowadzili zajęcia dodatkowe bez otrzymywania za to dodatkowego wynagrodzenia, należy zgłaszać ten fakt do kuratorium lub Państwowej Inspekcji Pracy, jako nadużycie, ponieważ jest to niezgodne z prawem. W związku z tym proszę o informację, czy zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze itd.) prowadzone w miejskich szkołach podstawowych w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 były zgodnie z obowiązującymi od września 2016 r. przepisami dodatkowo płatne dla nauczycieli? I czy płatne będą zajęcia pozalekcyjne planowane na rok szkolny 2018/2019?”.

Na interpelację w ostatnim tygodniu pisemnej odpowiedzi udzielił Krzysztof Gałan, sekretarz miasta Krasnystaw. „Po likwidacji tzw. godzin karcianych dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane są w ramach dodatkowych płatnych godzin przydzielonych przez organ prowadzący jako godziny ponadwymiarowe” – tłumaczy Gałan. Także zajęcia rozwijające czy kółka zainteresowań prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach godzin płatnych dla nauczycieli.

– Niekiedy nauczyciele z własnej inicjatywy przygotowują uczniów do egzaminów zewnętrznych czy w ramach pracy z uczniem zdolnym przygotowują do konkursów, olimpiad o zasięgu wojewódzkim czy krajowym. Reasumując w szkołach miejskich nauczyciele nie są zmuszani do nieodpłatnej pracy z uczniem – podsumowuje Gałan. (kg)