Ile zapłacimy za reklamę zajmującą pas drogowy?

Jeśli  tablica reklamowa zajmuje pas drogowy trzeba uiścić z tego tytułu stosowną opłatę – nawet w sytuacji, gdy inwestor nie jest świadomy, że jego nośnik (lub tylko jego część) posadowiony został w obrębie drogi. 

Zezwolenie zarządcy lub umowa

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. A zatem jeśli planujemy umieścić w obrębie pasa drogowego nośnik reklamowy (lub jeśli część nośnika będzie na drogę wychodzić) potrzebne będzie wspomniane zezwolenie, wydane w drodze decyzji administracyjnej. Co więcej, jak pokazuje doświadczenie, wspomniane zezwolenie będzie konieczne nawet w sytuacji, gdy inwestor nie jest świadomy faktu, że jego reklama wychodzi na pas drogowy – dla przykładu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 maja 2015 r. (sygnatura akt:  II SA/GI 117/15). Zgodnie z tym orzecznictwem sądowym nawet w sytuacji, gdy tylko część reklamy wchodzi na pas drogowy, a inwestor nie jest tego świadomy (nie dopilnował odpowiednich parametrów powierzchni reklamowej), stosowna kara za brak zezwolenia zarządcy drogi zostanie nałożona na właściciela takiego nośnika reklamowego.

Alternatywę dla konieczności uzyskania zezwolenia zarządy drogi stanowi podpisanie odpłatnej umowy cywilnoprawnej. W granicach miast na prawach powiatu tablice reklamowe (oraz inne urządzenia reklamowe) mogą być umieszczane na gruntach w pasie drogowym na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej w wypadkach uzasadnionych względami funkcjonalnymi. Mowa tu w szczególności o sytuacjach, gdy takie tablice lub urządzenia są umieszczone na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Opłaty       

 Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 mkw pasa drogowego. Co więcej, od dnia wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę gminy, taka opłata zostaje powiększona o wysokość opłaty reklamowej (o której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1mkw pasa drogowego. Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym tablic reklamowych nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. Z kolei dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość takich stawek ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały. Podobnie jak w pierwszym przypadku, stawki opłaty nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.

Zajęcie pasa bez zezwolenia lub umowy

 Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub też bez zawarcia odpłatnej umowy cywilnoprawnej,  zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym tablicy reklamowej. Termin uiszczenia takiej kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

 

Saveinvest Sp. z o.o. – www.grunttozysk.pl