Zarząd powiatu z absolutorium

Przy 14 głosach „za” i 5 „wstrzymujących się” zarząd powiatu krasnostawskiego, na czele ze starostą Andrzejem Leńczukiem, otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 r.

18 czerwca odbyła się kolejna sesja rady powiatu w Krasnymstawie. Omawiano na niej m. in. raport o stanie powiatu oraz sprawozdanie finansowe powiatu za 2019 rok.

– Zgodnie z przepisami zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego – informuje Tomasz Kliszcz ze starostwa w Krasnymstawie. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest też uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. – Podczas sesji starosta Andrzej Leńczuk podziękował wszystkim pracownikom, radnym, a także burmistrzowi miasta Krasnystaw i wszystkim wójtom z terenu naszego powiatu za współpracę, która zaowocowała realizacją w 2019 r. wielu udanych inicjatyw – opowiada Kliszcz.

Podczas czwartkowej sesji spośród 19 radnych 12 głosowało za przyjęciem raportu i udzieleniem wotum zaufania, zaś 7 wstrzymało się od głosu. Wszystkie komisje zaopiniowały także pozytywnie sprawozdanie finansowe Powiatu Krasnostawskiego za 2019 rok i sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu. Zarządowi powiatu udzielono także absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – 14 radnych głosowało „za”, 5 „wstrzymało się” od głosu. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here