Zasłużeni działacze PTTK

Od lewej: Edward Iłenda, Tadeusz Suski, Tadeusz Sławiński

(16 czerwca) Podczas spotkania seminaryjnego Komisji Ochrony Przyrody i Komisji Opieki nad Zabytkami Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, zorganizowanego przy współpracy i w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie przy ul. Lubelskiej 57, trzech zasłużonych działaczy turystycznych otrzymało odznaki „50 lat w PTTK”.

Pierwszy jubilat – Edward Iłenda – wstąpił do PTTK w 1968 r. Posiada m.in. uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika turystyki motorowej, instruktora ochrony przyrody i przewodnictwa. W latach 1995-2001 był członkiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. W ostatnich latach związany był z Oddziałem Wojskowym PTTK w Chełmie, w którym pełnił obowiązki członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, członka Zarządu Oddziału oraz wiceprezesa.

Drugi jubilat – Tadeusz Sławiński – jest członkiem Oddziału od 1969 r. Posiada m.in. uprawnienia przodownika turystyki pieszej, przewodnika turystycznego, instruktora krajoznawstwa i przewodnictwa. W 1983 r. był jednym z inicjatorów powołania przy Oddziale Komisji Turystyki Górskiej, Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Górskiej Odznaki Turystycznej (na obszarze województwa lubelskiego taki referat funkcjonuje jeszcze jedynie przy Oddziale Miejskim PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie) oraz Klubu Górskiego „Watra”.

Był również jednym z pierwszych „chełmskich” przodowników turystyki górskiej (w 2013 r. decyzją Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK otrzymał tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej). W latach 1976 – 1981 był członkiem Zarządu Oddziału, dodatkowo pełniąc funkcję skarbnika (w latach 1979-1981) oraz prezesa (w 1981 r.). W kolejnych latach wchodził w skład Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Chełmie. Był także aktywny jako wykładowca na kursach kadry programowej PTTK oraz jako autor publikacji krajoznawczych.

Trzeci z wyróżnionych – Tadeusz Suski – również wstąpił do PTTK w 1969 r. Posiada m.in. uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika turystki pieszej oraz instruktora krajoznawstwa i ochrony przyrody. Jako przodownik turystyki górskiej był współtwórcą Komisji Turystyki Górskiej, Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Górskiej Odznaki Turystycznej oraz Klubu Górskiego „Watra” (również posiada tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej). W 1985 r. był członkiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a w latach 1991 – 1995 wiceprezesem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

W 1997 r. przejął obowiązki sekretarza Zarządu Oddziału, a od 2001 r. przed dwie kadencje piastował funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału (do 2009 r.). Działał również w Komisji Ochrony Przyrody (do chwili obecnej pełni funkcję przewodniczącego komisji), organizując wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze dla skupionych w Oddziale społecznych opiekunów przyrody i zabytków oraz niezrzeszonych w PTTK amatorów krajoznawstwa. Jest również autorem i współautorem publikacji poświęconych ochronie przyrody i walorom przyrodniczym okolic Chełma.

Zbigniew Lubaszewski
prezes Zarządu Oddziału PTTK
im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie