Zgłoś sportowca do stypendium

Miasto Krasnystaw rozpatruje wnioski o stypendia dla osób osiągających wybitne wyniki w sporcie na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz wojewódzkim.

Deklaracje na rok 2018 przyjmowane są w urzędzie do 30 stycznia. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a jego maksymalna kwota wynosi 500 zł. Pismo może być złożone przez stowarzyszenie lub klub sportowy, do którego należy osoba fizyczna spełniająca kryteria, związki sportowe właściwe dla uprawianej przez nią dyscypliny oraz osobiście przez osobę ubiegającą się o środki z funduszu. W przypadku wnioskowania o stypendium dla nieletniego dokument musi zostać podpisany przez opiekuna prawnego. Kandydatury do stypendium można zgłaszać do 30 stycznia. Więcej informacji pod numerem tel. 82 576 21 57. (k)