Zmiany w budżecie obywatelskim

Już po raz czwarty władze Krasnegostawu zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie tzw. „budżetu obywatelskiego”. W jego ramach zgłaszać można różne propozycje, które przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania miasta.

Po raz pierwszy nie ma specjalnych ograniczeń w zakresie wysokości środków przeznaczonych na działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym. Wartość każdego pojedynczego zadania nie może być wyższa niż 35 procent całkowitej kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski. Oznacza to, że zgłaszane mogą być inicjatywy o kwocie nieprzekraczającej 178,5 tys. zł. Nie można jedynie zaproponować realizacji tylko jednego z elementu zadania np. wykonania dokumentacji projektowej.
Ważne jest także to, że dana inicjatywa musi być zadaniem własnym miasta, mieścić się w jego granicach administracyjnych oraz musi być zlokalizowana na gruntach będących własnością Krasnegostawu albo skarbu państwa (we władaniu miasta Krasnystaw). Ponadto każde z zaproponowanych zadań musi być możliwe do zrealizowania, w tym zakończenia w roku budżetowym 2018.
Propozycje zadań należy zgłosić w terminie do 14 sierpnia na specjalnym formularzu, który znaleźć można na stronie internetowej miasta lub w urzędzie miasta (w sali nr 1, parter). Weryfikacja zgłoszonych propozycji zostanie przeprowadzona przez zespół opiniujący według kryteriów określonych w zarządzeniu burmistrza Krasnegostawu. W terminie od 18 września do 20 października 2017 r. odbędzie się głosowanie, w którym mogą wziąć udział mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze. Aby zagłosować należy złożyć wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania w sali nr 1 urzędu lub przesłać ją na adres: Krasnystaw, Plac 3 maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2018 – Głosowanie”. Osoba która jest uprawniona do głosowania może oddać tylko jeden głos na jedno zadanie. W przypadku oddania przez jedną osobę więcej niż jednego głosu, wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne. (kg)