160 osób może zmienić swoją przyszłość

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – taki projekt realizowany jest przez Ochotnicze Hufce Pracy. Skorzystają z niego najbardziej potrzebujący młodzi ludzie, którzy nie uczą się i są bez pracy. Rekrutacja chętnych trwa do końca października 2017 r.


W poniedziałkowym ( 9 października) spotkaniu w lubelskiej siedzibie hufca OHP przy ulicy Łabędziej uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz oraz lubelski wojewoda Przemysław Czarnek. Osoby, które wezmą udział w nowym projekcie mogą liczyć na zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, warsztaty dotyczące usamodzielnia się a nawet usługi stylisty, pomocnego w kreowaniu nowego wizerunku. Atutem programu jest możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców (ze stypendium stażowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną).
W całym województwie lubelskim zaplanowano przyjęcie 160 osób. Osoby z Lublina zainteresowane projektem mogą zgłaszać się do siedziby ŚHP przy ul. Łabędziej 15 (tel. 81 745 73 79) lub do CEiPM Lublin, przy ul. Lubomelskiej 1-3, (tel. 81 535 62 56). W tych miejscach należy wypełnić dokumenty rejestracyjne. W projekcie mogą wziąć udział młodzi ludzie w wieku 18-25 lat nieuczący się, niepracujący o niskich kwalifikacjach zawodowych. Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Ideą działalności OHP jest wychowanie przez pracę oraz wyposażenie młodych ludzi w możliwie najlepsze kwalifikacje ułatwiające udany start w dorosłe życie. Na początku października Środowiskowy Hufiec Pracy OHP przy ul. Łabędziej w Lublinie świętował jubileusz 10-lecia swojej działalności. (EM.K.)