Asystent osobisty do usług

Od kilku tygodni mamy więcej możliwości korzystania z usług pomocy społecznej. Miasto otrzymało dodatkowe środki na ten cel z Funduszu Solidarnościowego. Wsparcie jest bezpłatne i oferowane osobom niepełnosprawnym, które mieszkają w Lublinie.

Pozyskane przez miasto Lublin środki, które pozwolą na objęcie taką pomocą znacznie większej ilości osób, pochodzą z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.- Ponad milion złotych pochodzące z Funduszu Solidarnościowego pozwoli na świadczenie blisko 23 tys. godzin tych usług. Pomoc asystenta umożliwia naszym mieszkańcom większą aktywność i niezależność poprzez wsparcie ich w codziennych sprawach. Usługi te dotyczą zwłaszcza osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nowością jest możność wskazania konkretnej osoby na swojego asystenta – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Usługi będą realizować dwie organizacje społeczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert: to Polski Związek Niewidomych – Okręg Lubelski oraz Stowarzyszenie Synergia.

Kto będzie asystentem?

Wnioskodawca lub jego opiekun prawny może wskazać osobę, którą rekomenduje na swojego asystenta. Może być nim osoba, która: uzyskała kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej lub opiekuna medycznego; posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, zdobyte w pracy zawodowej lub podczas wolontariatu.

W przypadku usług dla dzieci jest wymagane również zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania takich zadań. Asystentem nie mogą być członkowie rodziny, opiekun prawny i osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem programu.

Usługi asystenta mogą być realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie dotyczą sprawowania czynności o charakterze opiekuńczym. Pomoc asystenta może obejmować między innymi udział w wyjściu do pracy, lekarza, na zajęcia rehabilitacji, do instytucji kultury (muzeum, teatr, kino, koncerty, galerie sztuki). Asystent może towarzyszyć we wspólnym robieniu zakupów czy załatwianiu spraw w urzędzie. Będzie wspierać osobę niepełnosprawną w wykonywaniu czynności dnia codziennego, a także asystować dzieciom z niepełnosprawnościami w drodze do i ze szkoły.

Co zapewnia Program?

Przede wszystkim bezpłatne wsparcie dla osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Program oferuje również pomoc dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, z którego wynika „konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie również pomoc ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także konieczność stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji”.

Limit czasu usługi asystenckiej, przypadających na jednego uczestnika programu, wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. W przypadku, gdy rodzic lub osoba spokrewniona pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowanej opieki, rezygnując z pracy, limit godzin usługi asystenta wynosi 30 godzin miesięcznie. Do limitu wliczają się godziny asystentury uzyskiwanej także z innych programów i projektów.

By móc skorzystać ze wsparcia asystenta należy złożyć wypełnione dokumenty oraz kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin, przy ul. Diamentowej 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem, czy dana osoba jest uprawniona do uzyskania pomocy i w jakim zakresie.

Organizatorzy programu usług: Polski Związek Niewidomych – Okręg Lubelski oraz Stowarzyszenie Synergia oferują pomoc w dopełnieniu formalności osobom, które mają problem w samodzielnym złożeniu dokumentów.

Dodatkowe informacje oraz formularze dotyczące świadczenia usług w ramach rogramu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 można znaleźć pod: http://www.niepelnosprawni.gov.pl. Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here