Być dobrym jak chleb

W tym miesiącu minęła 10. rocznica śmierci ks. Jana Mazura, wieloletniego duszpasterza ludzi ubogich, bezdomnych i pogubionych, założyciela Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.
Podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych, pracownicy i wolontariusze Bractwa Miłosierdzia, podopieczni i przyjaciele ks. Jana zgromadzili się licznie przy jego grobie w Mełgwi, by zapalić znicze, złożyć kwiaty i w chwili zadumy prosić o pokój wieczny dla jego duszy. Ks. Jan często powtarzał, że: „Droga do Boga prowadzi przez ludzi, a zwłaszcza przez tych, którym najbardziej potrzeba miłości”.
W 1981 r. powstało ogólnokrajowe Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, powołane szczególnie do opieki nad osobami bezdomnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Dwa lata później w Lublinie powstało Koło Towarzystwa Błogosławionego Brata Alberta, które w 1991 r. przekształciło się w niezależne Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta. Jednym z jego założycieli był ks. Jan Mazur, który przez ostatnie trzy lata przed powstaniem Koła był kapelanem więziennym. To doświadczenie duszpasterskie skłoniło go do tego, by nieść pomoc ludziom zepchniętym na margines życia społecznego. I tak w 1998 r. powstała całoroczna jadłodajnia, która codziennie wydaje ciepłe posiłki najuboższym mieszkańcom Lublina, bezdomnym, którzy nie otrzymują żadnych zapomóg, byłym więźniom czy uchodźcom. Z pomocy Bractwa korzystają także ubodzy emeryci, rodziny wielodzietne i samotne matki. Bractwo prowadzi także schronisko i noclegownię oraz mieszkanie adaptacyjne Działa przy nim m, in. Ośrodek Aktywacji Społecznej i Zawodowej dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych w Bystrzejowicach III pod Lublinem i Centrum Ekonomii Społecznej.
Do 8 marca 2007 r. Bractwem opiekował się ks. Jan Mazur, człowiek wyjątkowy, jak twierdzą jego podopieczni i współpracownicy. Zmarł nagle, w wieku 60 lat, w swoim rodzinnym domu w Mełgwi. Nagła śmierć przerwała działalność księdza Jana, ale Bractwo Miłosierdzia kontynuuje dzieło jego życia, wierząc, że każda osoba, każdy człowiek, nawet ubogi, upadły, który z różnych przyczyn znalazł się na zakręcie swojego życia, posiada godność osoby ludzkiej.
– Wierzymy bowiem, że naszą misją i zadaniem, nie tylko jako organizacji, ale misją i obowiązkiem każdego człowieka jest wyciągniecie pomocnej dłoni w kierunku tych najsłabszych i najbardziej zagubionych osób – mówi Magdalena Wróbel, specjalista ds. przedsiębiorczości społecznej Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta. – Każdy z nas może starać się być „dobrym jak chleb” przez wsparcie działalności Bractwa. Wpłaty należy kierować na konto Bractwa Miłosierdzia św. Brata Alberta, nr konta 35 1020 3150 0000 3702 0003 3936. Wpłat można dokonywać także bezpośrednio w siedzibie Bractwa przy ul. Zielonej 3 w godzinach 7 -15, od poniedziałku do piątku. Aby przekazać 1% podatku, w zeznaniu podatkowym należy wpisać: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, KRS: 0000 135612. Bractwo prowadzi też zbiórkę darów rzeczowych i różne akcje np.
Podziel się chlebem”. Kontakt 81 532 64 37, bractwo@albert.lublin.pl
Elżbieta Kasprzycka