Cała Lubartowska w zabytkowym obszarze

Teraz wszystkie zmiany budowlane na północnej części ulicy Lubartowskiej będą musiały być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

„Zespół urbanistyczno-architektoniczny ulicy Lubartowskiej w Lublinie” został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Wnioskował o to Miejski Konserwator Zabytków, a decyzja dotyczy terenu o powierzchni ponad 15 hektarów, od Al. Tysiąclecia po dawną rogatkę lubartowską, dzisiejsze skrzyżowanie ulic Unickiej, Obywatelskiej i Al. Spółdzielczości Pracy.

– Obszar ulicy Lubartowskiej był dotychczas objęty obowiązkiem uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków z uwagi na położenie w obrębie stanowiska archeologicznego ujętego w GEZ. Ponadto, w gminnej ewidencji znajduje się szereg obiektów ujętych indywidualnie już od 2012 roku. Rozszerzenie gminnej ewidencji o „Zespół urbanistyczno-architektoniczny ulicy Lubartowskiej w Lublinie” stanowi kontynuację dotychczasowych działań Miejskiego Konserwatora Zabytków i pozwala traktować obiekt jako całość – zabudowę wraz z ukształtowaniem urbanistycznym oraz dziedzictwo podziemne – informuje Izolda Boguta z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Na wniosek Miejskiego Konserwatora Zabytków do gminnej ewidencji włączono ulicę Lubartowską – jej północną część, poczynając od Al. Tysiąclecia, aż do skrzyżowania Unicka – Obywatelska – Al. Spółdzielczości Pracy. To teren o powierzchni ok. 15,3 ha.

– Granice zespołu określono biorąc pod uwagę stopień zachowania wartości zabytkowych, sięgających jeszcze czasów Średniowiecza, co widoczne jest m. in. w zachowanych fragmentarycznie podziałach parcelacyjnych, relacjach przestrzennych pomiędzy zachowanymi elementami zabudowy historycznej. Gabaryty i parametry zabudowy, relacje przestrzenne, architektura ulicy Lubartowskiej dają czytelne wyobrażenie dawnego sposobu uformowania historycznej przestrzeni w tym zabytkowym obszarze – mówi Hubert Mącik, Miejski Konserwator Zabytków.

– Obszar ten, zwłaszcza ze względu na stosunkowo jeszcze niewielkie przekształcenia, ma także niewątpliwą wartość naukową, jako potencjalny przedmiot badań z dziedziny m.in. archeologii, historii architektury i sztuki, historii kultury materialnej czy gospodarczej. Istotną wartością jest też to, iż stanowi on najlepiej zachowaną – w kontekście zniszczeń Podzamcza podczas okupacji niemieckiej – część Lublina zamieszkałą historycznie przez ludność żydowską – dodaje.

Jakie konsekwencje niesie za sobą włączenie ulicy Lubartowskiej do gminnej ewidencji zabytków?

– W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Uzgodnienie to następuje pomiędzy organami administracji – nie wymaga odrębnego wniosku inwestora. Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin.

Natomiast uzgodnienia dokonuje Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie. Ponadto, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie w wyżej wskazanych obszarach dokonuje uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i inwestycji lokalizacji celu publicznego – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. –  informuje Izolda Boguta z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Jak podkreśla I. Boguta Miejski Konserwator Zabytków sukcesywnie weryfikuje Gminną Ewidencję Zabytków, czego efektem jest wyłączanie lub włączanie do niej kolejnych obiektów. Informacje o tym są umieszczane na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

– Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Lublin (GEZ) jest prowadzona od 29.10.2012 r, tj. od chwili uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie wykazu obiektów, dla których sporządzono i włączono do GEZ karty adresowe. Aktualny wykaz zabytków objętych ewidencją jest dostępny na stronie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków: : https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/zabytki/zabytki-lublina/gminna-ewidencja-zabytkow/.  W chwili obecnej w GEZ znajdują się 1983 obiekty zabytkowe, w tym 28 układów i zespołów urbanistycznych – dodaje I. Boguta. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here