Chętni do pracy w komisjach poszukiwani

Do 6 września będzie można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych (powiatowych, miejskich i gminnych) komisji wyborczych. Z kolei do 11 września mają być już powołane przez komisarzy wyborczych terytorialne komisje. Wszyscy chętni muszą się zatem spieszyć. Wynagrodzenie za udział w pracach tej komisji to 550 zł netto (z-ca przewodniczącego komisji 600 zł, zaś przewodniczący – 650 zł).

Kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych mogą zgłaszać komitety wyborcze – partyjne i bezpartyjne – do 6 września. Kandydat musi mieć co najmniej 21 lat w momencie zgłoszenia. Nie może kandydować w wyborach i być m.in. pełnomocnikiem czy urzędnikiem wyborczym. Zgłoszeń dokonuje się w chełmskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

Z kolei członków obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać do 21 września do urzędników wyborczych właściwych dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (miasta). Czyli np. na członka obwodowej komisji we Włodawie zgłoszenia przyjmuje urzędnik wyborczy pracujący w ratuszu. Kandydat musi mieć ukończone 18 lat. Dieta wynosi 300 zł dla zwykłego członka. Warto dodać, że będą jakby po dwie odwodowe komisje wyborcze – jedna ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, a druga ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach. (pk)