Co planuje miasto?

Te zmiany nie powinny budzić kontrowersji, ale na wszelki wypadek świdniczanie powinni spojrzeć na wyłożone w ratuszu propozycje zmian w planach zagospodarowania przestrzennego dla okolic ulic Fabrycznej, Hallera, Dworcowej, Kolonijnej i węzła Mełgiewska.


Projekty zmian w planach będą wyłożone do publicznego wglądu, razem z prognozami oddziaływania na środowisko, w Urzędzie Miasta do 13 grudnia. Można się również zapoznać z nimi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świdnik.

W przypadku ulicy Fabrycznej zmiany w planie zagospodarowania mają służyć poprawie układu komunikacyjnego terenów przyległych do lotniska i PZL-Świdnik.

– Dzięki zmianie będzie można np. poszerzyć ulicę Fabryczną i dostosować zapisy planu z 2003 roku do inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych od tamtej pory z wykorzystaniem specustawy – informuje Marcin Dmowski, zastępca burmistrza ds. inwestycji i rozwoju.

Dzięki zmianie planu dla tego obszaru miasto chce również zyskać możliwość wybudowania np. hali sportowej, co mogłoby współgrać z powstającym przy ul. Fabrycznej Parkiem Avia, czyli kompleksem basenów.

W przypadku ul. Hallera celem zmiany planu – jak uzasadnia ratusz – jest poprawa możliwości zagospodarowania nieruchomości gminnych m.in. dla potrzeb Straży Miejskiej i budynków oświatowych, czyli np. ogniska muzycznego. Obie instytucje mają swoje siedziby w budynku przy ul. Hallera 9.

Z kolei na ul. Dworcowej potrzebę zmiany planu miasto uzasadnia wnioskiem Polskich Kolei Państwowych dotyczącego zmiany przeznaczenia terenu przy starej stacji kolejowy z zieleni na teren usługowy.

Zmiana planu dotyczyć też ma rejonu ul. Kolonijnej i węzła Mełgiewska. Jak wyjaśnia ratusz chodzi o dostosowanie przeznaczenia tamtejszych terenów do stanu faktycznego.

– Węzeł Mełgiewska został wybudowany według specustawy drogowej, niezależnie od ustaleń planu z 2009 roku. Celem obecnej zmiany jest więc wprowadzenie zapisów w planie adekwatnych do stanu faktycznego – tłumaczy M. Dmowski.

W tym obszarze przeznaczenie terenów rolnych bez prawa zabudowy ma się zmienić na tereny usługowe i umożliwić budowę dróg prowadzących do Strefy Aktywności Gospodarczej.

Projekty zmian będą wyłożone do publicznego wglądu, razem z prognozami oddziaływania na środowisko, w świdnickim ratuszu do 13 grudnia br. Są również dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świdnik.

Na 11 grudnia w urzędzie miasta zaplanowano publiczną dyskusję nad przedstawionymi projektami, a uwagi do projektów będzie można składać do 27 grudnia br. – pisemnie do Burmistrza Miasta Świdnik albo e-mailem na adres urząd@e-swidnik.pl z podaniem imienia oraz nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej i adresu nieruchomości, której dotyczą uwagi. JN