Duża inwestycja w gminie Urszulin

Już w tym roku na terenie gminy Urszulin rozpocznie się realizacja dużej inwestycji Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie. Projekt, na realizację którego GZUK uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych, dotyczy budowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowościach Zabrodzie-Urszulin oraz w Andrzejowie. W ramach tego zadania zostanie wybudowany nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek sieci. Wodociąg budowany będzie w Andrzejowie oraz w części miejscowości Grabniak – łącznie 4 km nowej sieci.
Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2019. W tym roku zostanie wybudowany wodociąg, w kolejnym 2018 roku – kanalizacja w Zabrodziu, natomiast w 2019 roku kanalizacja w Andrzejowie.
Wartość całkowita inwestycji to 4 809 300,28 PLN, natomiast wartość przyznanego dofinansowania to 3 301 989,71 PLN, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. (-)