Dyrektorskie konkursy za rok?

W życie weszły przepisy, które z powodu pandemii koronawirusa, dają organom prowadzącym możliwość przedłużenia kadencji dyrektora, bądź powierzenia obowiązków dyrektora placówki oświatowej na jeden rok, bez konieczności przeprowadzania konkursów. W Chełmie miały one dotyczyć aż ośmiu placówek, w tym jednej nowo tworzonej…

W trzech chełmskich placówkach oświatowych: Przedszkolu Miejskim nr 2, Szkole Podstawowej nr 8 i Centrum Kształcenia Praktycznego 31 sierpnia br. obecnym dyrektorom zakończą się pięcioletnie kadencje. W trzech kolejnych: Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 7 i Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych 30 czerwca dobiegnie końca termin powierzenia obowiązków dyrektora. Dodatkowo rezygnację ze stanowiska, z dniem 31 sierpnia br., zapowiedziała Teresa Mościcka, która od ośmiu lat kieruje I Liceum Ogólnokształcącym.

Ponadto urzędnicy dążą do założenia nowej placówki oświatowej, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, która ma ruszyć z 1 września br. We wszystkich tych jednostkach musiałyby odbyć się konkursy na dyrektora. W obecnej sytuacji trudno byłoby jednak je przeprowadzić. Pierwsze problemy pojawiłyby się już przy skompletowaniu członków komisji konkursowych. Ze względu na pandemię w żadnej szkole nie jest w stanie zebrać się rada rodziców, a musi ona wyłonić swoich przedstawicieli do komisji.

Dlatego też minister edukacji narodowej wydał nowe rozporządzenie, które pozwala organom prowadzącym przedłużyć powierzone stanowisko dyrektora jednostki oświatowej o jeden rok szkolny od 31 sierpnia br. Dotyczy to trzech chełmskich placówek: PM nr 2, SP nr 8 i CKP.

Podobnie jest w przypadkach, gdy dyrektorzy dotąd pełnili obowiązki. Jeśli chodzi o miasto Chełm taka sytuacja miała miejsce w trzech placówkach: SP nr 2, SP nr 7 i ZSEiT. Nowe przepisy pozwalają na ich przedłużenie również do końca roku szkolnego 2020/2021.

Z kolei w sytuacji I LO, gdzie dyrektor Mościcka zapowiedziała odejście ze stanowiska, prezydent Chełma Jakub Banaszek, zgodnie z przyjętym rozporządzeniem MEN, będzie mógł powierzyć obowiązki dyrektora dotychczasowemu zastępcy. W przypadku zupełnie nowej placówki, jak tworzone Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, prezydent powoła dyrektora na rok do 31 sierpnia 2021, bez konieczności przeprowadzania konkursu, ale za to w uzgodnieniu z Lubelskim Kuratorem Oświaty. (s)