Jagodne przechodzi do Gminy Chełm

Granice administracyjne Gminy Chełm od 1.01.2022 r. ulegną zmianie. Obszar gminy zostanie zwiększony o 256.78 ha – czyli obszar sołectwa Jagodne – obecnie nalężącego do Gminy Sawin. O włączenie w granice administracyjne Gminy Chełm zabiegali sami mieszkańcy. Już 14.07. 2019 r. zebranie Sołectwa Jagodne podjęło uchwałę w sprawie włączenia ich obszaru do Gminy Chełm. Sołtys wsi Jagodne Andrzej Paszko 16.07.2019 r. wystąpił do wójta Gminy Chełm z prośbą o realizację tej uchwały i włączenie obszaru Sołectwa Jagodne do Gminy Chełm.

17.07.2019 r. wójt Gminy Chełm wystosował pismo do wójta Gminy Sawin z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jagodne. 7.08. 2019 r. do wójta Gminy Chełm wpłynęło pismo, w którym wójt Gminy Sawin napisał, że pozostaje na stanowisku pozostawienia Sołectwa Jagodne w Gminie Sawin, jednocześnie zważając na potrzeby mieszkańców, deklaruje przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.

Mając na uwadze brak informacji o postępach w sprawie oraz brak opinii Rady Gminy Sawin 21.01.2020r. wójt Gminy Chełm ponownie wysłał zapytanie o zajęcie stanowiska w powyższej materii. W odpowiedzi 6.02.2020 r. wpłynęło pismo wójta Gminy Sawin z informacjami o przeprowadzonych w dniach 13 – 20.10.2019 r. konsultacjach społecznych

z mieszkańcami Gminy Sawin, gdzie należało odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odłączeniem Sołectwa Jagodne od Gminy Sawin i przyłączeniem do Gminy Chełm?”.

W głosowaniu brało udział 48 osób, odpowiedzi „TAK” udzieliło 39 osób, „NIE” 9 osób. 14.02.2020 r. Rada Gminy Sawin podjęła Uchwałę nr XIV/102/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Sawin, opiniując negatywnie odłączenie Sołectwa Jagodne od Gminy Sawin. 4 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Chełm miało miejsce spotkanie mieszkańców Sołectwa Jagodne (8 osób) z wójtem Gminy Chełm i przewodniczącym Rady Gminy Chełm.

Mieszkańcy Jagodnego podtrzymali wolę o włączeniu obszaru Sołectwa Jagodne do Gminy Chełm, uzasadniając deklarację koniecznością rozwiązania wielu problemów lokalnych. Mieszkańcy podkreślali fakt, że od wielu lat Sołectwo Jagodne jest zapomniane przez władze Gminy Sawin pod względem inwestycyjnym i środowiskowym, pomijane jest przy budowie infrastruktury komunalnej i drogowej. Świadczą o tym: bardzo złe warunki dojazdu ze względu na fatalny stan dróg, brak wodociągu, sieci gazowej oraz brak autobusów dowożących dzieci do szkoły. Dzieci z Jagodnego uczęszczają m.in. do szkół w Stawie i w Okszowie (Gmina Chełm). Ostatnia poważna inwestycja była zrealizowana w roku 1971, kiedy to miejscowość Jagodne, jako jedna z ostatnich na obszarze powiatu chełmskiego, została zelektryfikowana.

29.10.2020 r. Rada Gminy Chełm podjęła uchwałę Nr XXV/226/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chełm dotyczącej włączenia Jagodnego do Gminy Chełm. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 19 do 23 listopada 2020 r. w formie ankiet skierowanych do mieszkańców gminy Chełm. Wyniki konsultacji: 432 głosy -,,za’’, 12 głosów ,,przeciw’’, 5 głosów wstrzymujących się, 5 ankiet nieczytelnych lub błędnie wypełnionych, 9 ankiet wypełnionych przez osoby nieuprawnione do udziału w konsultacjach.

26 marca 2021 został wystosowany wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zmianę granic Gminy Chełm poprzez włączenie do Gminy Chełm Sołectwa Jagodne stanowiącego część Gminy Sawin

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta – jednoznacznie zatwierdzono przeniesienie Jagodnego do obszaru Gminy Chełm.

Jagodne to miejscowość powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. jako folwark w ramach dóbr Czułczyce. Nazwa miejscowości wywodzi się od lasów zasobnych w jagody (borówki czarne) i jest dosyć popularna na terenie Polski. Do jagód nawiązuje także las pomiędzy Czułczycami i Jagodnem, określany mianem Lasu Jagodzińskiego lub Lasu na Jagodnem. Powstanie folwarku z pierwszą połową wieku można łączyć z faktem, że Jagodne nie pojawia się w Regestrze diecezjów Franciszka Czaykowskiego… z 1783-1784 r. oraz w zestawieniu Tabella Miasta, Wsi, Osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona… (tom I) z 1827 r. Opis folwarku można odnaleźć w Inwentarzu folwarku Czułczyce z roku 1846, opublikowanym przez Mirosława Dederkę („Rocznik Chełmski”, tom VI z 2000 r.). Dobra Czułczyce były w tym czasie własnością skarbu Królestwa Polskiego, dzierżawioną (w formie dzierżawy wieczystej) przez rodzinę Sokołowskich, W 1844 r. dobra od Anny Sokołowskiej Adamskiej zakupił Hiacynt Kossowski. Po jego śmierci w 1845 r. dobra przejęła Teresa z Karskich Kossowska, która podpisała umowę dzierżawną z Aleksandrem Dobraczyńskim.

Kolejnym właścicielem został Jan Zglinicki, drugi mąż Teresy Karskiej-Kossowskiej. W 1880 r. majątek zakupiła rodzina Morczewskich – Trzecieskich. Z inwentarza wynika, że w Jagodnem znajdował się dwór z drzewa dębowego i zabudowania gospodarcze oraz ogród. W 1864 r. część folwarku została rozparcelowana między chłopów, co pozwoliło na powstanie miejscowości Jagodne. W 1867 r. wraz z wprowadzeniem podziału gminnego, Jagodne znalazło się na obszarze gminy Stołpie, której siedzibę w 1870 r. przeniesiono do miejscowości Staw. Wieś Jagodne pojawia się również w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (tom 3 z 1882 r.) jako miejscowość należąca do parafii Czułczyce i leżąca przy linii drogi żelaznej Nadwiślańskiej o 8 wiorst od Dorohuska. Folwark Jagodne w 1901 r. liczył 336 morgów (188 ha 12 arów).

W okresie międzywojennym Jagodne funkcjonowało nadal w ramach gminy Staw. Według spisu rolnego z 1947 r. w miejscowości istniało 37 gospodarstw rolnych, obejmujących 302 ha ziemi. W 1954 r. wraz z likwidacją podziału na gminy i wprowadzeniem gromad, Jagodne znalazło się na obszarze gromady Staw. W 1971 r. miejscowość została zelektryfikowana, jako jedna z ostatnich na obszarze powiatu chełmskiego. W 1973 r. wraz z odtworzeniem podziału gminnego, Jagodne zostało włączone w skład gminy Sawin, chociaż większość obszaru gromady Staw znalazła się w obrębie Gminy Chełm.