Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla wójta

27 czerwca odbyła się ósma sesja Rady Gminy Chełm. Głównymi punktami obrad był Raport o stanie Gminy Chełm, którego konsekwencją jest udzielenie lub nie wotum zaufania dla wójta oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018, którego również konsekwencją jest udzielenie lub nie absolutorium dla wójta.

Zapisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ustawodawca wprowadził do prawa samorządowego nową instytucję – Raport o stanie gminy. W Gminie Chełm raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w 2018 r., w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.

Raport jest opisem podjętych przez samorząd działań administracyjnych i gospodarczych, służących utrzymaniu zasobów gminy oraz działaniom na rzecz jej rozwoju, w tym zmianom kształtującym przestrzeń publiczną. W Raporcie zaprezentowano informacje m.in. w zakresie: środowiska naturalnego, demografii, podatków i opłat, działalności gospodarczej, inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych, bezpieczeństwa czy oferty kulturalnej i sportowej.

Raport przedstawiał wójt Wiesław Kociuba oraz w poszczególnych punktach również zastępca wójta Lucjan Piotrowski, sekretarz gminy oraz dyrektorzy poszczególnych wydziałów. Po przedstawieniu Raportu odbyła się debata, następnie głosowanie, w którym 15 radnych jednogłośnie udzieliło wotum zaufania wójtowi. Bardzo ważnym punktem było również sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018, które przedstawił wójt.

Sprawozdanie zawierało informacje dotyczące uzyskanych dochodów, wskazaniem ich źródła oraz sum oraz wydatków gminy, czyli kosztów m.in. zrealizowanych inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej. Po sprawozdaniu odczytano opinie wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak również poszczególne komisje stałe rady gminy, które pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu.

Po jednomyślnym głosowaniu „15 za” radni udzielili wójtowi Wiesławowi Kociubie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Chełm za rok 2018. Wójt złożył podziękowania radnym za dobrą współpracę i zrozumienie w realizacji budżetu, który nie zawsze jest łatwy, ale dzięki wspólnej pracy założenia zostały wykonane, co przyniosło wymierne efekty poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców Gminy Chełm.