Jest absolutorium

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Włodawa za 2017 rok, to główny punkt obrad Rady Gminy Włodawa, zaplanowanych na 5 czerwca.

Głosowanie poprzedzi uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu gminy za rok miniony. Podczas obrad radni podejmą także m.in. uchwały w sprawach: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej 1700L w zakresie budowy chodnika w Żukowie na odcinku od km 0+000 do km 0+160”, wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Astur nad Jeziorem Białym, przyjęcia zadania pn. „organizacja dożynek powiatowych”, zmiany uchwały o podziale gminy Włodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych. Obrady w sali konferencyjnej UG we Włodawie rozpoczną się o godzinie 9. (ad)