Jest kasa na energię przyjazną środowisku

Do 20 września do Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego można składać wniosku w konkursie w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się szkolenie, którego celem było omówienie zagadnień związanych z wymaganiami formalno-prawnymi dotyczącymi procedury aplikacyjnej kwalifikowalnością wydatków, kryteriami oceny czy załącznikami do wniosku o dofinansowanie. Podczas spotkania omówiono zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach oraz wymagania dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Działanie 4.1, którego dotyczyło szkolenie, ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz  sposobem na zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację dostaw energii oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów zgodnie z programem wojewódzkim dotyczących wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.

Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja) została zwiększona z 50 milionów i wynosi obecnie ponad dwa razy tyle

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać do 20 września. a kolejne warsztaty odbędą się 28 sierpnia oraz 4, 6 i 11 września.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia * jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki * jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną oraz kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here