Każdy grosz ważny

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. To 500 zł miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca br. do 4 września br., możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

– Wnioski można składać zarówno on-line, poprzez System Obsługi Wsparcia, jak i bezpośrednio, pobierając wniosek, w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Kolejowej 8 – informują w biurze prasowym Urzędu Miasta Chełm.

Informacje w tej sprawie udziela Zespół do obsługi PFRON – nr tel. 82 564 38 55. (t)