KSM rozliczyła ciepło

Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozliczyła zaliczki za centralne ogrzewanie za 2022 rok. Większość mieszkańców ma nadpłaty. Dopłaty są u nielicznych lokatorów w blokach, gdzie ciepło jest rozliczane z podzielników oraz w ogrzewanym gazem budynku przy ul. Piekarskiego 4. Tu najwyższa dopłata wyniosła aż 4 339 zł.

KSM to jedna z nielicznych w Polsce spółdzielni mieszkaniowych, która ma własną kotłownię. Ciepło z niej płynie nie tylko do budynków znajdujących się w zasobach spółdzielni, ale również innych obiektów. KSM ogrzewanie rozlicza raz do roku.

Oznacza to, że mieszkańcy przez cały rok co miesiąc w czynszach płacą zaliczki, a spółdzielnia do końca pierwszego kwartału następnego roku przedstawia dokładną analizę i informuje, kto ma nadpłaty, a kto musi dopłacić. W poprzednich latach suma zaliczek przewyższała koszty, jakie KSM ponosiła na ogrzewanie. Podobnie było, mimo obaw związanych ze znacznym wzrostem cen nośników energii, w 2022 r.

– Koszty dostawy energii cieplnej do mieszkań w 48 budynkach spółdzielni obejmują wydatki związane z eksploatacją własnego źródła ciepła, sieci przesyłowych, węzłów cieplnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych – tłumaczy Ryszard Ciechański, prezes KSM.

W 2022 roku zamknęły się one kwotą 4 682 558 zł, z tego 3 951 695 zł dla potrzeb centralnego ogrzewania i 730 863 zł – podgrzania wody. W 45 budynkach KSM ogrzewanie jest rozliczane z metra kwadratowego. W minionym roku na taki system naliczania opłat zdecydowali się również mieszkańcy bloku przy ul. Sobieskiego 7D. Jak mówi prezes Ciechański, średni koszt ogrzania jednego metra kwadratowego wyniósł 2,63 zł miesięcznie.

Najniższy był na poziomie 1,91 zł, a najwyższy – 3,91 zł. – Końcowe rozliczenie kosztów dla potrzeb centralnego ogrzewania w tych budynkach, w stosunku do wnoszonych co miesiąc przedpłat, zamknęło się nadwyżką w wysokości 984 754 zł. Kwotę nadpłat KSM zaliczy na poczet opłat czynszowych, bądź też przeleje na rachunek bankowy lokatora – wyjaśnia Ciechański.

W pozostałych trzech budynkach centralne ogrzewanie rozliczono według wskazań podzielników. Na 159 mieszkań nadpłatę zanotowano w 121 lokalach. Najniższa wyniosła 16,74 zł przy zaliczce 133,1 zł miesięcznie, zaś najwyższa – 1 782 zł z przedpłatą w kwocie 219,95 zł co miesiąc. W 38 mieszkaniach zaliczki nie pokryły kosztów ogrzewania. Najniższa dopłata to 12 zł przy miesięcznej zaliczce w wysokości 45,61 zł, zaś najwyższa – 1 427,85 zł przy przedpłacie w kwocie 66,82 zł.

Jeśli chodzi o rozliczenie podgrzania wody nadwyżka wyniosła 296 979 zł. Pieniądze zostaną zwrócone lokatorom w indywidualnych, comiesięcznych rozliczeniach. – Ogółem koszt energii cieplnej dostarczonej do mieszkań znajdujących się w zasobach KSM w 2022 roku był niższy o 1 281 733 zł od pobranych zaliczek – tłumaczy Ryszard Ciechański.

Nieco gorzej rozliczenie ciepła „wypadło” w bloku przy ul. Piekarskiego 4, jedynym ogrzewanym gazem. Koszty ogrzewania w 2022 roku zamknęły się tam kwotą 100 153 zł i były o 15 671 zł wyższe, niż w 2021 r. Zaliczki na poczet ogrzewania, jakie mieszkańcy wpłacili w comiesięcznych czynszach, okazały się o 6 663 zł wyższe od kosztów, zaś przedpłaty wynikające z podgrzania wody były o 10 695 zł niższe.

I tak, na 36 mieszkań, które znajdują się w bloku przy ul. Piekarskiego, w 15 odnotowano nadpłaty na łączną sumę 19 118 zł, zaś w 21 lokalach są dopłaty do ciepła w łącznej kwocie 13 476 zł. Najwyższy zwrot wyniósł 1 698 zł, zaś dopłata aż 4 339 zł. Średni koszt ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej wyniósł 3,07 zł i był o 47 gr. wyższy, niż w 2021 r.

– Podsumowując 2022 rok, koszty wytwarzania energii cieplnej i jej przesyłania oraz dystrybucji okazały się o 681 664 zł wyższe niż rok wcześniej – podkreśla prezes Ciechański. Bezpośredni wpływ miał na to wzrost cen paliw, energii, materiałów i usług, a także minimalnego wynagrodzenia.

W wyniku końcowego rozliczenia kosztów energii cieplnej za miniony rok, w 2 508 lokalach mieszkalnych odnotowaliśmy nadpłaty na łączną sumę 1 277 701 zł. Średnia nadpłata na jedno mieszkanie wyniosła 509 zł. W 74 lokalach natomiast stwierdziliśmy dopłaty na kwotę 43 370 zł, czyli średnio 586 zł na mieszkanie. Świadczy to również m.in. o dość precyzyjnym skalkulowaniu wysokości wnoszonych przez mieszkańców miesięcznych zaliczek w opłatach czynszowych – podsumowuje R. Ciechański. (s)