Los dyrektor przesądzony?

Zaciska się pętla wokół Małgorzaty Paździor-Król, dyrektor Chełmskiego Domu Kultury. Trzy lokalne stowarzyszenia wydały pozytywne opinie w sprawie odwołania jej ze stanowiska. Do podjęcia ostatecznej decyzji prezydent Jakub Banaszek potrzebuje jeszcze opinii ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dodatkowo prezydent szykuje doniesienie do prokuratury…

Trwa procedura odwołania Małgorzaty Paździor-Król ze stanowiska dyrektora Chełmskiego Domu Kultury. Prezydent miasta Jakub Banaszek wszczął ją po niekorzystnych dla Paździor-Król wynikach kontroli, jaką urzędnicy przeprowadzili w placówce. O opinie w tej sprawie wystąpił do chełmskich stowarzyszeń oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Trzy organizacje: Estrada Dziecięca Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca, Stowarzyszenie Integracji Transgranicznej „Łączy Nas Bug” i Stowarzyszenie Werwa wydały pozytywne opinie w kwestii odwołania Małgorzaty Paździor-Król z zajmowanej funkcji.

Stanowiska w sprawie nie zajęły Stowarzyszenie Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” i Stowarzyszenie Twórcze „Pasja”. Prezydent czeka jeszcze na opinię ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który na jej wydanie ma czas do 18 stycznia br. Wniosku związanego z odwołaniem Paździor-Król nie muszą natomiast opiniować żadne związki zawodowe, bo w Chełmskim Domu Kultury takowe nie funkcjonują. Los dyrektor placówki, po wydanych przez lokalne stowarzyszenia opiniach, wydaje się być przesądzony.

Kontrola urzędników w Chełmskim Domu Kultury, przypomnijmy, dotyczyła umów i faktur za wyświetlanie reklam przed seansami w kinie „Zorza”. Kontrolerzy ujawnili szereg nieprawidłowości. ChDK z kilkoma lokalnymi firmami zawarł porozumienia o współpracy. Strony oświadczyły, że wspólnie będą podejmować, zgodnie ze swoimi możliwościami, działania i inicjatywy promujące działalności prowadzone przez każdą z nich, w szczególności działalność kulturową Chełmskiego Domu Kultury.

Promocja miała odbywać się poprzez udostępnianie klientom każdej ze stron informacji w różnych dostępnych w ramach możliwości formach, o podejmowanych przez nie inicjatywach. W zawartych porozumieniach zapisano też, że nie rodzą one żadnych zobowiązań dla każdej ze stron, jak również nie stanowią podstawy do powstania jakichkolwiek roszczeń pieniężnych, zaś realizacja współpracy miała odbywać się na zasadzie partnerstwa. Tymczasem inicjatywy promujące miasto Chełm, zdaniem kontrolujących, wykraczały poza statutową działalność ChDK-u.

Kontrolerzy wyliczyli, że placówka za wyemitowane przed seansami reklamy powinna wystawić faktury na łączną kwotę blisko 180 tys. zł. ChDK tego nie zrobił. Małgorzata Paździor-Król złożyła szczegółowe wyjaśnienia, ale prezydent Jakub Banaszek ich nie uwzględnił.

To jednak nie koniec kłopotów Małgorzaty Paździor-Król. Wciąż jeszcze aktualna dyrektor ChDK będzie musiała tłumaczyć się ze swoich decyzji prokuratorowi. Prezydent Jakub Banaszek szykuje zawiadomienie, związane z niegospodarnością w placówce. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here