Modrzewiak odkryje Grecję, a potem całą Europę

Osiemnastu uczniów klasy III technik informatyk oraz siedemnastu z klasy technik żywienia i usług gastronomicznych ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie wraz ze swoimi nauczycielami wyjedzie (14-31 maja) do Grecji – na praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+2017. W przyszłym roku praktyki mają odbywać się także w innych krajach Europy.

Niedawno zorganizowano spotkanie z uczniami i nauczycielami w celu przedstawienia ogólnych założeń programu Erasmus+ oraz spraw organizacyjnych związanych z zagranicznymi praktykami zawodowymi.
– Przedstawione zostały zalety praktyk zagranicznych, sposób finansowania oraz kryteria stawiane uczestnikom – mówi Eugeniusz Omelczuk, dyrektor szkoły. – Przeprowadzono rozmowy indywidualne z potencjalnymi uczestnikami projektu, w czasie których rozpoznano ich potrzeby i zachęcono do nauki języka obcego oraz przedmiotów zawodowych. Odbyło się również spotkanie z rodzicami uczniów, na którym przedstawiono warunki i zasady odbywania zagranicznych praktyk. Wyjaśnione zostały najważniejsze kwestie związane ze stanem zdrowia i możliwościami podróżowania. Rodzice wyrazili zgodę na udział dzieci w projekcie. Obecnie trwają zajęcia z nauki języka angielskiego przygotowujące do wyjazdu.
Grecja to jednak dopiero początek. Na przyszły rok szkolny 2017/2018 ZSZ nr 1 i II LO złożył projekt do udziału w programie Erasmus+ uczniów we wszystkich zawodach, w jakich kształci technikum. Projekt dotyczy realizacji w 2018 r. dwutygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych dla 80 uczniów technikum w trzech zawodach. W okresie 5-16 marca w Wielkiej Brytanii odbędzie praktykę zawodową 20 uczniów technikum w zawodzie technik informatyk (w JZ Technologies w Londynie), w okresie od 9-20 kwietnia 30 uczniów technikum hotelarskiego w hotelach i w biurach podróży w Rimini we Włoszech oraz 30 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych w restauracjach w Grecji. Organizacjami goszczącymi są: Sistema Turismo w Rimini we Włoszech, JZ Technologies w Londynie w Wielkiej Brytanii i Olympus Education Service w Neoi Pori w Grecji.
Główne cele projektu to: zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji, zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, wzrost umiejętności porozumiewania się w językach obcych. Projekt ma duże znaczenie dla nauczania i rozwoju zawodowego uczniów techników, gdyż wzbogaca ich w nowe umiejętności i wiedzę fachową oraz zwiększa ich mobilność na rynku pracy. W wyniku powiązań między światem pracy a edukacji projekt zwiększa szanse zatrudnienia przyszłych absolwentów na europejskim rynku usług.
Opiekę nad uczniami będą sprawować nauczyciele ZSZ i przedstawiciele organizacji partnerskiej, a także opiekunowie w poszczególnych przedsiębiorstwach. Uczniowie technikum informatycznego będą zajmować się montażem i obsługą komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, a także montażem i administracją lokalnych sieci komputerowych. Praktykanci z technikum hotelarskiego będą zajmować się obsługą turystów w hotelach oraz organizowaniem w biurach podróży imprez turystycznych. Technicy żywienia opanują umiejętności przygotowania potraw i obsługi konsumenta. Dodatkowym rezultatem projektu będzie zwiększenie umiejętności uczniów w porozumiewaniu się w języku angielskim, a także włoskim i greckim, poznanie kultury włoskiej, angielskiej i greckiej oraz nabycie samodzielności i odpowiedzialności. Uczniowie odbędą przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe. Uczestnicy projektu będą mieć zapewniony transport do miejsca odbywania praktyki, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie za granicą, bilety na środki transportu i kieszonkowe. Po ukończeniu praktyki uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kompetencji oraz dokument Europass Mobilność.
– Grecka przygoda to dopiero dobry początek otwarcia się naszych szkół na Europę – mówi starosta Andrzej Romańczuk. – Jestem przekonany, że młodzież nie tylko będzie się tam doskonaliła zawodowa, zdobędzie nowe doświadczenia, ale również pozna lepiej świat i mechanizmy rynku i zasad pracy w Europie. (-)