Naukowo o przyrodzie

W dniach 29 maja – 1 czerwca na Politechnice Lubelskiej odbył się V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska. Wzięło w nim udział blisko 250 naukowców, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorców.
– Kongres jest cykliczną konferencją, której celem jest podsumowanie badań naukowych w dyscyplinie inżynierii środowiska za ostatnie trzy lata oraz wytyczenie kierunków badań na najbliższy okres – mówi prof. Lucjan Pawłowski, dyrektor Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska PL. – Ponadto kongres ma za zadanie promocję polskich badań w zakresie inżynierii środowiska na forum międzynarodowym.
Uczestnicy dyskutowali m.in. o energochłonności transportu publicznego w Lublinie, nowych rozwiązaniach w usuwaniu azotu i fosforu ze ścieków, redukcji emisji gazów, skażeniu gruntu i wód podziemnych, produkcji paliw gazowych z biomasy, odnawialnych źródła energii.
Gościem honorowym konferencji był podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody – Andrzej Szweda-Lewandowski.
Konferencja była też okazją do zastanowienia się nad pozyskiwaniem środków finansowych na badania. Fundusze z regionalnych programów operacyjnych najczęściej są przeznaczane na infrastrukturę, a środki z dużych programów na badania dla przedsiębiorstw, dlatego uczestnicy kongresu myśleli nad rozwiązaniem tej sytuacji. – Uczelnie techniczne pracują nad stworzeniem mechanizmów finansowania badań, które wykraczają poza poziom badań podstawowych prowadzonych przez uniwersytety – dodaje prof. Marzenna Dudzińska, prorektor ds. nauki PL.MG