O budżecie i bałaganie

Przebudowa dróg powiatowych i gminnych, budowa chodników w Teresinie i Raciborowicach oraz zagospodarowanie zbiornika wodnego w Buśnie – m.in. takie inwestycje zaplanowała na przyszły rok gmina Białopole. O założeniach przyszłorocznego budżetu na ostatniej sesji rady gminy mówił wójt Henryk Maruszewski. Radni i sołtysi dyskutowali też o tym, kto powinien dbać o porządek na drogach.

 

O założeniach projektu budżetu na ostatniej sesji mówił wójt Białopola, Henryk Maruszewski. Dochody gminy na 2017 rok zaplanowano w kwocie 12,447 mln zł, a wydatki na 13,051 mln zł. Przez kilka ostatnich lat projekt budżetu Białopola nie zakładał deficytu, ale tym razem będzie inaczej.
– Deficyt w wysokości 603,2 tys. zł jest niezbędny na zapewnienie wkładu własnego do planowanych inwestycji z udziałem środków UE. Zostanie on pokryty wolnymi środkami budżetu w kwocie 253,2 tys. zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 350 tys. zł – mówi H. Maruszewski.

Wg założeń projektu budżetu w przyszłym roku gmina na inwestycje wyda 2 615 285 zł. Na kwotę tę składa się również planowane dofinansowanie środkami unijnymi, głównie z PROW i RPO. Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się: przebudowa 2,5 km dróg powiatowych w Buśnie i Kurmanowie (671 tys. zł), przebudowa 2,8 km dróg gminnych w Horeszkowicach, Raciborowicach, Raciborowicach-Kolonii oraz Teresinie (385 tys. zł), budowa 1,8 km chodnika przy drodze wojewódzkiej w Białopolu i Raciborowicach (390 tys. zł), budowę 1,5 km sieci wodno-kanalizacyjnej w Białopolu i Buśnie (410 tys. zł), zagospodarowanie zbiornika wodnego w Buśnie (340 tys. zł) , zakup i instalacja solarów i pomp ciepła na terenie gminy.
Najwięcej w przyszłym roku gmina, jak zwykle, wyda na oświatę – 3 426 750 zł i opiekę społeczną 3 839 136 zł. W 2017 roku gmina będzie spłacać raty zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 191,6 tys. zł. Ogółem stan zadłużenia gminy na koniec roku wynosi 1,582 mln zł, co stanowi 12,75 proc. dochodów budżetu.
– Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik zadłużenia gminy na 2017 r. wynosi 2,02 proc., a dopuszczalny 7,62 proc. Zatem gmina jest zdolna do zaciągania kredytu na udział własny na inwestycje współfinansowane przez UE – dodaje Maruszewski.

Rolniku, sprzątaj po sobie

Na ostatniej sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie nabycia działki należącej do Nadleśnictwa Strzelce, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków. Uchwała była potrzebna po to, by podpięci do niej mieszkańcy gminy mogli korzystać z przyjętych dopłat do odprowadzanych ścieków. W zamian Nadleśnictwo zobowiązało się dołożyć gminie do remontu dróg. Podjęto też uchwałę w sprawie przekazania 25 tys. zł na ochronę znajdujących się na terenie gminy zabytków. Pieniądze trafią do parafii Buśno. Zgłoszono też potrzebę instalacji oświetlenia przy bloku w Buśnie.
Na ostatniej sesji sołtys Horeszkowic, Ryszard Prus zaproponował, aby zobowiązać rolników do dbania o czystość dróg. Zwrócił uwagę, że kiedy rolnik po obróbce pola wyjeżdża na drogę za kołami lub pługiem ciągnie się dużo ziemi oraz na bałagan jaki zostaje po odbiorze buraków. Apelował, aby przed wyjazdem na drogę rolnicy robili porządek z pługami. Część sołtysów i radnych nie podzieliła tej opinii.
– Rozumiem argumenty obu stron. Sołtys na pewno ma sporo racji, nie zaszkodziłoby poświęcić pięciu minut i doprowadzić sprzęt do ładu – komentuje Maruszewski. (kw)