Odporność dla seniorów

To dobra wiadomość dla seniorów, bo sezon grypowy trwa w najlepsze. Chełmianie urodzeni w roku 1956 i starsi mogą zostać bezpłatnie zaszczepieni przeciwko grypie w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmie. To część miejskiego programu profilaktycznego, ale w ramach innego, rządowego programu bezpłatne szczepionki należą się też innym grupom osób.

Seniorzy dali przykład antyszczepionkowcom, czyli przeważnie dużo młodszym od nich osobom, węszącym spiski i widzącym samo zło w szczepieniach przeciwko Covid-19. Wśród ludzi starszych odsetek zaszczepionych jest najwyższy. To pewnie dlatego, że w ich młodości szczepionki przeciwko różnym ciężkim chorobom stały się powszechne i uważano je za wielkie osiągnięcie naukowe. Na ulicach kiedyś często widywane były kalekie dzieci po przebytym polio i ten widok zapadł seniorom w pamięci.

Powikłania po błonicy czy odrze u najmłodszych też nie były rzadkością. Stąd zaufanie do szczepionek osób starszych jest większe i do nich jest też kierowana kolejna edycja programu profilaktycznego. W ramach finansowanego przez miasto Chełm projektu, chełmianie powyżej 65. roku życia, tj. urodzeni w roku 1956 i starsi mogą zostać bezpłatnie zaszczepieni przeciwko grypie. Bliższe informacje dla zainteresowanych pod numerem telefonu 82 563 05 19.

Szczepienia wykonywane są tradycyjnie w przychodniach przy ul. Wołyńskiej 11 (rejestracja pod nr tel. 82 563 00 78 lub 571 870 865) oraz Połanieckiej 11 (rejestracja pod nr tel. 82 563 67 81 lub 516 226 200) Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Przed szczepieniem konieczne jest badanie lekarskie i w tym celu należy udać się do swojego lekarza rodzinnego, który wydaje zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zaszczepienia. Zastrzyk wykonywany jest tego samego dnia. Szczepienia mają być realizowane do 15 grudnia br., chyba, że wcześniej wyczerpie się liczba dostępnych w ramach miejskiego projektu szczepionek. Jest ich 900.

– Zapraszamy do rejestracji zainteresowane osoby spełniające kryteria – mówi Mariusz Żabiński, dyrektor MSP ZOZ w Chełmie.

Szczepienia są wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.30. Dyrektor Żabiński przypomina też, że bezpłatne szczepionki przeciwko grypie czekają na osoby powyżej 75 roku życia, a także m.in. na pracowników medycznych, przedstawicieli służb mundurowych, nauczycieli, pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów itp. W tym przypadku szczepienia przeciwko grypie wykonywane są tylko w przychodni MSP ZOZ przy ul. Wołyńskiej, a pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pozostałym grupom osób do tej pory w chełmskim MSP ZOZ także oferowano szczepionki przeciwko grypie, ale odpłatne. Do niedawna szczepionka na grypę była niedostępna w aptekach, ale wygląda na to, że jest już lepiej pod tym względem.

– U nas można zakupić szczepionki przeciwko grypie, także zapraszamy – mówi farmaceutka z Apteki Centrum I przy ul. Lubelskiej. – Pytają o nią głównie osoby starsze. (mo)

Prawo do skorzystania z bezpłatnej szczepionki przeciwko grypie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych:

1. medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych; 2. farmaceuci i pracownicy aptek; 3. diagności laboratoryjni; 4. nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni; 5. studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów; 6. osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne; 7. pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; 8. pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej; 9. osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; 10. nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; 11. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze; 12. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego; 13. seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here