Otwarte podstawówki świecą pustkami

Niespełna 5 proc. uczniów klas I-III lubelskich podstawówek skorzystało z istniejącej od ubiegłego tygodnia możliwości powrotu do szkoły i uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. I to raczej nie z powodu strachu przed koronawirusem. Rodzice wolą zajmować się dziećmi w domach i korzystać z przedłużonego, na razie do 14 czerwca, zasiłku opiekuńczego.


Wszystkie lubelskie podstawówki (48 placówek) wznowiły swoją działalność w zakresie prowadzonej opieki nad uczniami klas I-III. W poniedziałek, 25 maja w zajęciach uczestniczyło 402 uczniów (na 9150 uczniów z 467 oddziałów klas I-III). – Wszystkie placówki prowadzone przez miasto zostały przygotowane do zapewnienia opieki i prowadzenia zajęć wychowawczych dla uczniów klas I-III. W placówkach zostały wdrożone wytyczne przeciwepidemiczne GIS. Zgodnie z rekomendacją dzieciom przed wejściem do szkoły mierzona jest temperatura – tłumaczy Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Na szkolnych korytarzach nie było tłoczno – przykładowo do SP nr 42 na Czubach wróciło 12 uczniów klas I-III. Najmłodsi na zajęciach w przyniesionych z domu podręcznikach wykonują pod kierunkiem opiekunów zadane przez wychowawcę polecenia. Dzieci korzystają także ze szkolnej stołówki. Dla najmłodszych uczniów to pierwsze zetknięcie ze szkołą od dwóch miesięcy i spotkanie z dawno niewidzianymi rówieśnikami. Z wizyt w szkole i konsultacji z nauczycielami mogli korzystali także maturzyści i ósmoklasiści.

We wszystkich placówkach edukacyjnych obowiązuje reżim sanitarny – dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, których dotykają uczniowie oraz nakaz częstego mycia rąk. Do szkół podstawowych wkrótce trafią także przekazane przez MEN i Ministerstwo Zdrowia dodatkowe darmowe środki dezynfekujące. Szkoły mogą zgłaszać do 3 czerwca chęć otrzymania automatycznych dyspenserów i płynów do dezynfekcji. Stacje dezynfekujące będą dostarczone i zamontowane bezpłatnie. Jak podaje MEN do dnia 29 maja zamówienie złożyło już blisko 12,2 tys. szkół i placówek.

Z kolei od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia. Umożliwienie im uczestniczenia w zajęciach praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego. Z dniem 1 czerwca także uczniowie III klas technikum będą mogli realizować zajęcia praktyczne (wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym). Udział w zajęciach praktycznych lub praktykach zawodowych możliwy będzie tylko po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów, po uzyskaniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Co z zasiłkami na dzieci?

Sejm pracuje obecnie nad zmianami umożliwiającymi przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca. Z zasiłku skorzystać mogą rodzice dzieci do 8. roku życia, którzy nie mogą posłać dziecka do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły, bo te są zamknięte z powodu zagrożenia koronawirusem. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja br. zakłada jednak, że rodzice, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nawet jeśli placówka wróci do pracy, wciąż mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku – na razie do 14 czerwca. Przepisy nad którymi pracuje obecnie rząd zakładają np. możliwość dalszego wydłużania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca i o kolejne miesiące – w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w wakacje przez żłobki czy przedszkola.

W Lublinie miasto ponownie zdecydowało się na przedłużenie zwolnienia z czesnego rodziców, których dzieci w czerwcu nie skorzystają z opieki żłobkowej. Osobom tym nie będą naliczane opłaty związane z pobytem dziecka w żłobku. Zwalnianie z opłat odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w maju. Aktualnie opieką w 9 miejskich żłobkach objętych zostało 220 dzieci. Decyzja o wznowieniu uczęszczania dziecka do żłobka należy do rodziców lub opiekunów prawnych.

Jak będą wyglądać wakacje?

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Ogłosiło je 29 maja. Dobra wiadomość jest taka, że dzieci wyjadą na obozy i kolonie – organizatorzy muszą im zapewnić bezpieczeństwo i zastosować się do rządowych wytycznych.

Według GIS w jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na 1 osobę. Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp. Na stołówce przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest również zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Organizator letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.

Dodatkowo organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu – nie odbędą się np. kolonijne dyskoteki czy zawody sportowe. Podczas plażowania dzieci muszą przebywać w wyznaczonej przestrzeni i bez kontaktu z osobami trzecimi. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody na terenie obiektu.

Zobowiązany jest również do ustalenia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku. W przypadku objawów choroby – temperatura, duszności opiekunowie mają 12 godzin na odbiór dziecka z kolonii czy obozu. W zaleceniach wakacyjnego odpoczynku podano, że grupa uczestników może liczyć do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych

W tej chwili kuratorzy oświaty rozstrzygają procedury wyłaniania organizatorów wypoczynku dofinansowanego z budżetu państwa. W tym roku na wypoczynek zaplanowano blisko 28 mln zł.

Na wakacje dzieci będą musiały zabrać własne maseczki, ale obowiązek ich noszenia będzie egzekwowany tylko w przestrzeni publicznej np. komunikacji miejskiej czy kościołach. EK