Plan dla „bliskiego” Czechowa

Rada Miasta Lublin uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla 30 hektarów Czechowa.


Obszar objęty planem znajduje się w obrębie ul. Szeligowskiego, ul. Jaczewskiego, ul. Prusa, ul. Północnej oraz alei Kompozytorów Polskich. Istotne zmiany szykują się na dużej działce między Komendą Miejską Policji a Dziecięcym Szpitalem Klinicznym i ulicą Szeligowskiego, która pozostawała w rezerwie pod kątem wykorzystania jej pod funkcje związane z nauką. Teraz, zgodnie z nowym planem zagospodarowania, będzie tu można stawiać bloki mieszkalne.
– Nie wykazywano zainteresowania tą funkcją i gruntem, stąd propozycja, by te 10 hektarów terenu przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową – wyjaśnia radny Michał Krawczyk (PO).
– Ten miejscowy plan służy deweloperom. Tereny wzdłuż al. Solidarności to korytarz powietrzny miasta. Nie dostrzegam w tych zapisach jego ochrony, czytając o 6-kondygnacyjnej zabudowie – oburzał się radny Piotr Popiel.
W trakcie trzech wyłożeń planu nie brakowało uwag. Mieszkańcy i deweloperzy widzieliby w tym miejscu jeszcze wyższą zabudowę, ale z racji bliskości śródmieścia, a więc terenu objętego opieką konserwatorską, w planie znalazło się wiele planistycznych obostrzeń, m. in. ustanowiono Strefę Ochrony Krajobrazu Otwartego Daleką Ekspozycją Zewnętrzną i Strefę Ochrony Bliskiego Tła Panoramy Śródmieścia.
–„Ze względu na ukształtowanie terenu oraz sąsiedztwo historycznej zabudowy analizowany obszar posiada wyjątkowe walory architektoniczno-krajobrazowe” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.
Niemniej i w kwestiach ochrony krajobrazu pojawiają się uwagi. – Od alei Solidarności odbija tu jedna z odnóg, tzw. suchych dolin, zaliczana do Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Ma być zabudowana – zauważa Andrzej Filipowicz, radny dzielnicy Czechów Południowy, również aktywista w Lubelskim Alarmie Smogowym. BACH