Planują oczyszczalnię

W siedzibie gminy Łopiennik Górny można zapoznać się ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które samorząd zamierza przeprowadzić w związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków w obrębie Łopiennika Dolnego Kolonii.

Zmiany w miejscowym zagospodarowaniu przestrzennym wyłożone są w siedzibie Urzędu Gminy Łopiennik Górny od 6 do 27 listopada. Dyskusję publiczną nad planowanym projektem zaplanowano na 17 listopada w sali konferencyjnej urzędu o godz. 12.00. Nam udało się dotrzeć do prognozy oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, sporządzonej przez Rafała Kołtysia z UMCS w Lublinie.
– Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru niektórych oddziaływań, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, przekroczenie standardów jakości środowiska, określonych prawem jest mało prawdopodobne – zauważa m.in. Kołtyś i dodaje, że mimo to z uwagi na zakres przedsięwzięcia i wielkość inwestycji sporządzenie środowiskowych uwarunkowań jest niezbędne. Z dokumentu możemy się więc dowiedzieć m.in., że nowa oczyszczalnia nie „wprowadzi dodatkowych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, wymagających stosowania stref ochronnych”, po chwili przyznaje jednak, że „W trakcie realizacji planowanych inwestycji z zakresu: oczyszczania, przetwarzania, odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, może występować tak korzystne (nowe miejsca pracy) przyłączenie gospodarstw domowych do infrastruktury kanalizacyjnej, jak i niekorzystne oddziaływanie (np. oddziaływanie psychologiczne związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków)”. Co do powietrza i klimatu to Kołtyś zauważa, że „budowa oczyszczalni przyczyni się do zwiększenia ilości źródeł emisji do powietrza, pochodzących z indywidualnych palenisk z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego, paliw stałych (…) co może częściowo przyczynić się do kształtowania topoklimatu”. Z opinii wynika, że emisje hałasu w trakcie budowy oraz na etapie eksploatacji oczyszczalni, nie będą przekraczały dopuszczalnych poziomów hałasu. „Ponadto zrzut ścieków oczyszczonych, odprowadzanych z oczyszczalni ścieków komunalnych, do rzeki Łopy nie będzie miał żadnego wpływu na warunki akustyczne w środowisku, przesyłanie ścieków oczyszczonych będzie odbywało się rowem melioracyjnym” – pisze ekspert.
Kołtyś zwraca też uwagę na niekorzystne oddziaływania związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. Wymienia tu np.: uciążliwości zapachowe. Planowana inwestycja nie ma mieć zbyt wielkiego oddziaływania na lokalną faunę i florę czy krajobraz. Realizacja planowanej oczyszczalni ścieków przyczyni się za to „do poprawy gospodarki wodno-ściekowej, a ta umożliwi wzmocnienie aktywności gospodarczej w szczególności rekreacyjno-wypoczynkowej w obrębie projektowanego zbiornika Oleśniki” – czytamy. Inwestycja ma nie mieć zgubnego wpływu na środowisko czy stan wód gruntowych o ile jej realizacja będzie przebiegać pod stałym nadzorem odpowiednio przygotowanego i wykwalifikowanego personelu technicznego, co zapewni bezpieczeństwo realizacji i eksploatacji obiektu. „Jakość zasobów wodnych gminy w znacznym stopniu będzie zależeć od prawidłowego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu spowoduje poprawę warunków korzystania z zasobów” – uważa naukowiec z UMCS. (kg)