Potrzebny kredyt

Budżet gminy Białopole uchwalono jednomyślnie. Wydatki przewyższają dochody. Deficyt będzie pokryty z kredytu.

Podczas ostatniej sesji Henryk Maruszewski, wójt gminy Białopole, zaprezentował radnym założenia budżetu na 2018 rok. Dochody gminy zaplanowano na 12,2 mln zł, a wydatki na 13,3 mln zł. Deficyt – 1,1 mln zł ma być pokryty planowanym kredytem. Na oświatę przeznaczono 3,5 mln zł, a na opiekę społeczną 3,8 mln zł. Najważniejsze inwestycje to przebudowa 3,6 km dróg powiatowych w Teresinie oraz odcinka relacji Raciborowice – Strzelce. Zaplanowano też przebudowę 1,7 km dróg gminnych w Raciborowicach i Białopolu. W budżecie zapisano też pieniądze na termomodernizację budynków: Urzędu Gminy Białopole, szkoły w Strzelcach oraz świetlic w Buśnie i Białopolu. Zaplanowano też termomodernizację remiz w Białopolu i Kurmanowie, a także zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborowicach Kolonii. W budżecie na 2018 rok nie uwzględniono projektów planowanych w ramach unijnych dotacji. To dlatego, że urzędnicy wciąż czekają na wyniki konkursów związanych z instalacjami solarnymi, zagospodarowaniem zbiornika w Buśnie oraz modernizacją i budową świetlic w Strzelcach i Horeszkowicach. Radni przyjęli budżet jednogłośnie. Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Uchwalono też plany pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2018 rok i przyjęto harmonogram zebrań wiejskich, zaplanowanych w dniach 8 – 19 stycznia. (opr. mo)