Pozostaną w naszej pamięci

Przypominamy znanych lublinian, którzy odeszli od nas od początku 2017 roku.

Marek Koryciński, zm. 22 października 2017 r., radny Rady Miasta Lublin w latach 1998–2002, wieloletni wiceprzewodniczący Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego w Lublinie.

Płk Mieczysław Golonka (93 lata), zm. 22 października 2017 r., oficer Wojska Polskiego, były Komendant Garnizonu Lublin.

Zofia Warmkowska (93 lata), zm. 6 października 2017 r., emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w latach 1982–1994 kierownik Zakładu, a następnie Katedry Botaniki.

Zygmunt Łupina (88 lat), zm. 5 października 2017 r., nauczyciel historii w lubelskich szkołach, aktywny działacz „Solidarności”, przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarności” w Lublinie. Internowany od 13 grudnia 1981 roku do 15 września 1982 roku. W latach 1983–1989 należał do podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu.

Prof. dr hab. n. med. Maria Strużak-Wysokińska, zm. 26 września 2017 roku, emerytowany profesor zwyczajny, wieloletni kierownik Katedry Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie, Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Lublinie, dyrektor Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej, członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Stomatologicznego.

Prof. Krzysztof Łukasik (64 lata), zm. 19 września 2017 r. profesor Politechniki Lubelskiej, prodziekan ds. studenckich Wydziału Mechanicznego (kadencje 2005–2008, 2008–2012); wieloletni pracownik Katedry Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej.

Andrzej Paluchowski (84 lata), zm. 17 września 2017 r., dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w latach 1976–1997, bibliofil, erudyta, znawca twórczości Mickiewicza, człowiek niezwykłej życzliwości. Rozwinął kontakty z innymi bibliotekami w Polsce i za granicą – organizował cykl spotkań z wybitnymi bibliotekarzami, bibliofilami i bibliografami polskimi.

Dr Bogumiła Przewoźnik, zm. 10 sierpnia 2017 r., wieloletni pracownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Marek Kasprzyk (59 lat), zm. 9 sierpnia 2017 r., członek-założyciel Lubelskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników „Pogranicze”, propagator oprowadzania grup w strojach historycznych. Człowiek wielu pasji i zainteresowań, był wiceprezesem Stowarzyszenia Bractwo Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. Aktywnie działał także w Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej.

Józef Wiśniewski (84 lata), zm. 8 sierpnia 2017 r., wieloletni szef Lublinianki, którą z powodzeniem kierował przez 29 lat. W tym czasie Lublinianka była jednym z najsilniejszych wielosekcyjnych klubów w kraju.

Prof. Alfons Pilorz, zm. 24 lipca 2017 r., emerytowany wykładowca Instytutu Filologii Romańskiej KUL, autorytet i wychowawca wielu pokoleń romanistów
Julia Hartwig (96 lat), zm. 14 lipca 2017 r., jedna z największych postaci polskiej poezji XX w., eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego, krytyczka. Urodziła się 14 sierpnia 1921 r. w Lublinie jako najmłodsze z pięciorga dzieci znanej lubelskiej rodziny Marii i Ludwika Hartwigów. Tu spędziła dzieciństwo i młodość. Uczęszczała do Gimnazjum im. Unii Lubelskiej, debiutował w szkolnej gazetce, a po wojnie studiowała na KUL-u. Autorka prawie kilkudziesięciu tomików poezji, pięciu tomów szkiców i poematu prozą. Pisała monografie, reportaże z podróży, felietony i dzienniki. Licznie publikowała w czasopismach.

Mieczysław Dziedzic, zm. 10 lipca 2017 r., prezes Okręgu Związku Inwalidów Wojennych RP w Lublinie, zasłużony w działalności na rzecz kombatantów i osób poszkodowanych m. in. w czasie działań wojennych.

Irena Bornus, zm. 13 lipca 2017 r., długoletnia dyrektor Lubelskiego Domu Kultury, pracownik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia ZAIKS.

Henryk Bichta (75 lat), zm. 4 lipca 2017 r., dr inż., emerytowany wieloletni pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w latach 1994–2014 dyrektor administracyjny, a następnie kanclerz tej uczelni.

Dr Andrzej Widelski (64 lata), zm. 2 lipca 2017 r., przewodniczący kapituły Lubelskiej Nagrody Angelus, wybitny malarz i grafik.

Prof. dr hab. Artur Korobowicz (78 lat), zm. 21 czerwca 2017 r., prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, dyrektor Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa (w latach 1982–1987 i 1998–2008) oraz kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa (1978–2008) . W latach 1978–1981 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, w latach 2001–2005 – sędzia Trybunału Stanu.

Ewa Szeliga, zm. 17 czerwca 2017 r., długoletni nauczyciel, pedagog Szkoły Podstawowej nr 24, prezesa Fundacji Wzajemnego Wsparcia KLUCZ, członkini Rady Seniorów Miasta Lublin.

Dr hab. n. med. Grażyna Wójcik, zm. 9 czerwca 2017 r., emerytowany profesor nadzwyczajny, wieloletni pracownik Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prodziekan Wydziału Pielęgniarskiego, członek wielu towarzystw naukowych i zastępca prezesa Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

Prof. dr hab. Modest Zbigniew Misztal (83 lata), zm. 4 czerwca 2017 r., (83 lata) emerytowany profesor Wydziału Biologii, Nauk o Zdrowiu i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Prof. Jakub Malik (47 lat), zm. 8 maja 2017 r. ceniony literaturoznawca, wytrawny dydaktyk, kierownik Katedry Literatury Realizmu i Naturalizmu w Instytucie Filologii Polskiej KUL, wybitny znawca twórczości Bolesława Prusa.

Prof. dr hab. Stanisław Hałas (72 lata) zm. 3 maja 2017 r., z uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany zawodowo od 1968 r. Autor ponad 250 prac naukowych w zakresie spektrometrii mas, geochemii, izotopów i geochronologii, autor bądź współautor 24 patentów, kierownik Zakładu Spektrometrii Mas w Instytucie Fizyki UMCS.

Prof. Marianna Oleś, zm. 21 kwietnia 2017 r., wybitna specjalistka z zakresu psychologii klinicznej i osobowości dzieci i młodzieży, autorka cenionych prac naukowych, wieloletni pracownika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Prof. dr hab. n. med. Jeremiasz Tomaszewski (87 lat), zm. 12 kwietnia 2017 r., emerytowany profesor zwyczajny, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, aktywny członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Adam Tomanek (88 lat), zm. 7 kwietnia 2017 r., związany z lubelską rozgłośnią Polskiego Radia od 1949 roku. spiker, lektor, sprawozdawca i reporter. Przez 39 lat prowadził redakcję sportową,

Kazimierz Stanisław Leszczyński, zm. 15 marca 2017 r., założyciel, wieloletni dyrektor, kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, starszy wykładowca uniwersyteckiego Centrum Kultury Fizycznej.

Wiesława Baszyńska (92 lata), zm. 8 marca 2017 r., wieloletni Kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Prof. dr hab. Olga Szymona, zm. 5 marca 2017 r., wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej

Doc. dr hab. inż. Jakub Mames (92 lata), zm. 6 lutego 2017 r., rektor Politechniki Lubelskiej w okresie od 1 września 1981 r. do 10 stycznia 1982 r. Był uznanym specjalistą konstrukcji żelbetowych sprężonych. Prowadził wykłady na studiach doktoranckich. Był członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz kilku stowarzyszeń i rad naukowych. Współzałożycielem fundacji wspierających renowację lubelskiej katedry i bazyliki oo. Dominikanów.

Jan Trembecki (83 lata), zm. 5 lutego 2017 r., wieloletni fotoreporter „Kuriera Lubelskiego”, związany z lubelską prasą od lat 50. do 80. XX wieku, dokumentalista Lublina.

Prof. Andrzej Nikodemowicz (92 lata), zm. 28 stycznia 2017 r., wybitny kompozytor, pianista i pedagog, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeden z czołowych współczesnych twórców muzyki sakralnej. Autor ok. 200 utworów muzycznych, głównie o tematyce religijnej.

Marian Janusz Kawałko (69 lat), zm. 17 stycznia 2017 r., poeta, autor piosenek do muzyki Marka Andrzejewskiego z Lubelskiej Federacji Bardów, tłumacz Rilkego, wieloletni nauczyciel w Zespole Szkół nr 5 oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Lublinie.

Teresa Targońska-Błeszyńska, zm. 14 stycznia 2017 r., artystka, w latach 1955-1960 scenograf w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, realizowała oprawy plastyczne dla Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Postawski (62 lata), zm. 9 stycznia 2017 r., wieloletni wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologii Operacyjnej SPSK nr 4.

Dr hab. Stefan Symotiuk, prof. nadzw. (74 lata) zm. 4 stycznia 2017 r., związany zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii w latach 1990–1993 oraz 1996–1999, wieloletni kierownik Zakładu Filozofii Kultury UMCS. Założyciel i honorowy przewodniczący Towarzystwa Witkacyjańskiego, przewodniczący Komisji Filozoficzno-Przyrodniczej PAN.
(EM.K.)