Prawdziwie obywatelskie inwestycje

Dzięki Inicjatywie Lokalnej przed 41 szkołami podstawowymi zamontowano stojaki na rowery

Tuż przed zakończeniem ubiegłego roku lubelski ratusz zamontował bezpieczne „u-kształtne” stojaki rowerowe przed 41 publicznymi szkołami podstawowymi. Stojaki mieszczą do 10 rowerów. To jeden z 14 projektów zrealizowanych w ramach Inicjatywy Lokalnej (wkład miasta: 75 000 zł., wkład mieszkańców: prace społeczne).


Inicjatywa Lokalna promuje pomysły samych mieszkańców, którzy do Biura Partycypacji Społecznej mogą zgłaszać propozycje, na które są w stanie sami wyłożyć pieniądze lub własnymi siłami wziąć udział w ich realizacji. W ubiegłym roku właśnie w ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano 14 różnych zdań. Z rowerami związany był również Rowerowy Maj, na który środki (39 974 zł) wyłożyło miasto, wkładem mieszkańców były prace społeczne. Siły łączą również lubelscy kibice, którzy stworzyli grupę Kibice Razem, wspomagając jej działania finansowane przez miasto (80 000 zł) pracami społecznymi. Z tej formy dofinansowania skorzystali także mieszkańcy starający się o budowę ulic Milczan i Bużan, wnosząc własny wkład finansowy.
Zaangażowane osoby, które chcą działać w ramach tej formy, muszą złożyć wniosek do ratusza. Odpowiedź i jego ocena trwa 30 dni. Inicjatywa lokalna musi dotyczyć np. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury (obiekty te muszą być własnością Miasta Lublin), działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego. (EM.K.)

Cenne wsparcie

W 2017 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej podjęto realizację: budowy ulicy Milczan (wkład miasta: 2 118 169 złotych, wkład mieszkańców: 60 000 zł), budowy ulicy Bużan (miasto: 2 800 518 zł, mieszkańcy: 26 000 zł), utworzenia wielopokoleniowego parku przy ul. Tymiankowej (wkład miasta: 71 000 zł., mieszkańcy: wkład finansowy: 433 zł. praca społeczna: 5 osób przy pracach porządkowych przez 10 godzin), działania na rzecz integracji środowiska zawodników i wolontariuszy podczas Indoor Triathlon Lublin (wkład miasta: 10 000 zł, mieszkańcy: praca społeczna: 22 osób przy pracach porządkowych przez 182 godzin oraz obsługa foto i video imprezy, wkład rzeczowy w postaci dwóch trenażerów, stworzenie i prowadzenie serwisu www oraz sprzętu fotograficznego na czas zawodów), remontu chodników przy ul. Łęczyńskiej 59 (wkład miasta: 290 000 złotych, mieszkańcy: wkład rzeczowy w postaci wykonania podestów pod klatkami schodowymi o wartości 14 700,62 zł), budowy łącznika Pułaskiego – Słowackiego (wkład miasta: 92 000 zł., mieszkańcy: wkład rzeczowy w postaci dokumentacji projektowej wycenianej na 7 800 zł.), wolontariatu na start! – realizacji programów wolontariatu sportowego w Lublinie (wkład miasta: 120 000 zł., mieszkańcy – wkład rzeczowy: udostępnienie sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkoleń dla wolontariuszy oraz pomieszczeń biurowych na potrzeby koordynacji realizacji projektu, bieżąca obsługa serwisu internetowego mającego usprawnić komunikację i koordynację pracy wolontariuszy we współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie Miasta Lublin praca społeczna: 8 osób przez 680 osobogodzin), projekcie „Kibice Razem” (miasto: 80 000 zł., mieszkańcy: praca społeczna: 13 osób i 3000 osobogodzin), „Witamy w Lublinie” – projekt skierowany do cudzoziemców (miasto: 15 000, mieszkańcy: wkład własny: 6000 zł.), Centrum Inicjatyw Sąsiedzkich (miasto: 56 500 zł, mieszkańcy: wkład rzeczowo-osobowy – 134 917 zł), półkolonie sportowe Lato w mieście 2017 (miasto: 20 300 zł, mieszkańcy: praca społeczna: 3 osoby przez 80 godzin oraz zapisy elektroniczne i sprawowanie opieki nad dziećmi podczas trwania półkolonii), program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przybliżających kulturę pochodzenia studentów zagranicznych studiujących w Lublinie (miasto: 36 600 zł., mieszkańcy: wkład osobowy – 4800 zł).