Przestrzenie Sztuki robią nabór

Osoby kochające teatr niech czują sie zaproszone do udziału w otwartym naborze inicjatyw. Program Przestrzenie Sztuki wypłaci wybranym twórcom teatru środki na realizację projektu, a organizator zapewni im wsparcie organizacyjno-logistyczne. Chętni mają czas na zgłoszenie do 13 września br.


Organizatorem naboru inicjatyw jest Centrum Kultury w Lublinie. Odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki 2022. Jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowany przez Narodowy Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Udział w naborze jest bezpłatny i dobrowolny.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie projektów artystycznych i edukacyjnych w dziedzinie teatru i sztuk performatywnych z Lublina i województwa lubelskiego.

Harmonogram otwartego naboru zawiera: termin składania formularza zgłoszeniowego do 13 września na 2022 na adres e-mail: nabor@ck.lublin.pl z dopiskiem: Otwarty nabór w ramach programu Przestrzenie Sztuki. Teatr oraz termin rozstrzygnięcia go – 20 września 2022 roku

Organizator przeznacza na ten cel środki finansowe w kwocie 100.000 zł.

Zaproszenie do otwartego naboru jest kierowane do wszystkich formalnych grup i zespołów teatralnych (działających przy instytucjach, NGO-sów) oraz nieformalnych grup teatralnych. Zaproszeni są także indywidualni artyści – jeśli pełnoletni – z Lublina i województwa lubelskiego. Chodzi tu o wsparcie reżyserskie, producenckie, promocyjne lub rezydenckie.

Cechy zgłaszanych projektów

Do naboru może być zgłoszony przez wnioskodawcę projekt posiadający wyłączne i kompletne prawa autorskie do wszystkich elementów składowych projektu. Wymagania techniczne planowanego projektu winny być dostosowane do możliwości technicznych oferowanych przez organizatora, a w związku z tym mogą być renegocjowane

przez organizatora po przyjęciu do otwartego naboru. Wszelkie elementy niezbędne do realizacji projektu (w tym scenografia, rekwizyty, kostiumy) mają być dostarczone we własnym zakresie i na własny koszt przez realizujących projekt.

W konkursie nie mogą brać udziału projekty, które otrzymały dofinansowanie z programów MKiDN lub Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zgodnie z Regulaminem programu Przestrzenie Sztuki.

Forma otwartego naboru jest dwuetapowa. Najpierw wypełnienie uproszczonego formularza, w którym zawarte są podstawowe informacje, jakiego wsparcia autor projektu potrzebuje. Zgłoszenie projektów następuje na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej organizatora: www.ck.lublin.pl. Tam też znajdziemy Regulamin naboru.

W drugim etap nastąpi bezpośrednie spotkanie, dialog i wypracowanie zasad, a na koniec podpisanie stosownych porozumień i umów z wybranymi artystami.

Co z wybranym projektem?

Taka formuła naboru zapewni szerokie dotarcie do środowisk teatralnych, a elastyczność procedury powoduje zaspokojenie różnorodnych, jeszcze nie rozpoznanych, potrzeb ludzi teatru – twierdzą pomysłodawcy. Jeden wnioskodawca może zgłosić do naboru maksymalnie dwa projekty.

Finalnie planują oni wsparcie kilku inicjatyw teatralnych, których finałem ma być spektakl lub wystawienie premierowe. Zakłada się, że poza otwartym oficjalnym naborem organizatorzy mogą w ramach open call przyznać środki dla indywidualnych twórców.

Nabór wniosków trwa do 13 września, a wyniki zostaną ogłoszone 20 września na witrynie www.ck.lublin.pl. Wybrańcy będą zobowiązani do przedłożenia szczegółowych informacji o projekcie: opis, harmonogram i budżet złożonego projektu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Pojedynczy projekt winien być zrealizowany w terminie pomiędzy 1 października a 31 grudnia 2022 roku.

Projekty będą obsługiwane w ramach programu Przestrzenie Sztuki Lublin, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Marek Rybołowicz