Przynieśmy im trochę ulgi

Rozpoczęła się siódma edycja konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, który jest inicjatywą prezydenta Lublina i Rady Seniorów. Akcja ma na celu wyróżnienie miejsc przyjaznych starszym ludziom, promowanie działań instytucji oraz organizacji, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, a także oferują produkty, usługi i zniżki. Termin zgłoszeń mija 20 września.


Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie wszystkich możliwych miejsc, które podnoszą jakość życia najstarszych mieszkańców Lublina. Zgłoszenia może dokonać osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz organ administracji rządowej albo samorządowej. Wszyscy laureaci otrzymają certyfikat, a miejsca będą nieodpłatnie reklamowane w materiałach promujących miasto i serwisach internetowych.

Wnioski można dostarczać do 20 września do siedziby Rady Seniorów przy ul. Leszczyńskiego 23 lub przesyłać na adres mailowy: rada.seniorow@lublin.eu. W zgłoszeniu należy opisać miejsce, jego działalność oraz to, w jaki sposób miejsce spełnia kryteria przyznania certyfikatu itp. W skład kapituły konkursowej wchodzi pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów, przewodnicząca Rady Seniorów i członkowie Rady Seniorów. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 31 października.

Joanna Niećko