Rejowiec Fabryczny przed rewitalizacją

Rejowiec Fabryczny przygotowuje projekt planu rewitalizacji zdegradowanych terenów miasta. Chodzi o osiedla Morawinek i Fabryczne.

Efekty dotychczas przeprowadzonych prac badawczych i diagnostycznych zostały zaprezentowane na spotkaniu konsultacyjnym z zainteresowanymi. Obecni byli m.in. burmistrz miasta Stanisław Bodys, członkowie zespołu ds. rewitalizacji i przedstawiciele firmy „EuConsult”. Zasadniczym celem spotkania było wypracowanie kierunków działań dla części tzw. funkcjonalnej planu, czyli określenie zadań, działań i stworzenie listy potencjalnych projektów, planowanych do zgłoszenia do funduszy europejskich i krajowych.
Ważnym etapem była też dyskusja z mieszkańcami miasta o przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, propozycjach konkretnych działań, mających poprawić estetykę przestrzeni oraz jakość życia mieszkańców w obszarach uznanych za wymagające rewitalizacji, część osiedli Morawinek oraz Fabryczne.
Istotne z punktu widzenia przyszłych działań jest to, iż mieszkańcy deklarują chęć włączenia się w procesy rewitalizacyjne, formułują swoje propozycje i oczekiwania wokół nie tylko dużych projektów inwestycyjnych, ale także drobnych przedsięwzięć, które przy niskich nakładach finansowych mogą znacząco poprawić życie w osiedlach. Dotyczy to m.in. urządzenia terenu pod kontenery na odpady na os. Morawinek, czy bieżącego porządkowania przestrzeni, przycinki drzew itp.
Podczas spotkania przedstawiono także propozycje, które zostały zgłoszone do programu przez miasto, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Chełmska 107, w tym. m.in. projekt termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 1, 3 i 5 oraz przebudowa drogi na ul. Fabrycznej.
– Obecnie zespół ds. rewitalizacji analizuje zgromadzony materiał, aby ustalić i wybrać takie przedsięwzięcia, które dają szansę realizacji zgodnie z wymogami dokumentu – informuje burmistrz S. Bodys. (ptr)