Rekrutacja stanęła na głowie

Koronawirus spowodował, że w tym roku zmieniły się terminy egzaminów ósmoklasistów, a tym samym przesunął się termin rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

W związku z przesunięciem na połowę czerwca egzaminów dla uczniów kończących szkoły podstawowe zmienił się cały rekrutacyjny harmonogram. Rok temu o tej porze uczniowie czekali już na wyniki, teraz muszą jeszcze zdać egzaminy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmuszone było do zmiany rekrutacyjnych terminów. Dodatkowo w tym roku nabór do liceów i techników przebiegnie inaczej niż zwykle – nie będzie rekrutacji uzupełniającej. W piątek, 8 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji rozporządzenie w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Na opinie dotyczące proponowanych terminów resort czeka do 13 maja.

Według rządowych propozycji wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 r. z wyjątkiem szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej i oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.

Dopiero w połowie wakacji, czyli 12 sierpnia, uczniowie dowiedzą się, kto jest na liście zakwalifikowanych do wybranych szkół. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. będą mieli czas na doręczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, a w przypadku szkoły zawodowej – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

MEN w związku z pandemią daje jednak czas na doniesienie takich zaświadczeń do 25 września (tylko, że do 18 sierpnia należy poinformować o trudnościach z doręczeniem zaświadczenia dyrektora wybranej placówki).

Tylko 1 etap

W tym roku wyjątkowo odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Co z uczniami, którzy nigdzie się nie dostaną? – „Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki” – informuje na swojej stronie MEN.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiadać mają samorządy. Trudności mogą napotkać uczniowie z podlubelskich miejscowości, którzy co roku licznie kandydowali do lubelskich szkół – jeśli do żadnej z nich się nie dostaną, będą musieli poszukać placówki z wolnymi miejscami w swoim powiecie, który ma obowiązek im takie miejsce zapewnić.

Na uwagi do ogłoszonych w piątek, 8 maja nowych terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych MEN oczekuje do środy 13 maja. Uwagi i opinie można przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl

Lublin czeka na nowy harmonogram

Lubelski samorząd również czeka na ogłoszenie tegorocznego harmonogramu rekrutacyjnego, i przypomina, że w bieżącym roku szkolnym kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin, może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.

Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić po sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów będą podane na stronach poszczególnych szkół po opublikowaniu harmonogramu rekrutacji przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie na podstawie wzoru skierowania, udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. EK