Rewolucja wizerunkowa

Chełm czeka rewolucja wizerunkowa. Chełmscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę krajobrazową, która dzieli miasto na obszary ze zróżnicowanymi warunkami zamieszczania tablic reklamowych i budowania ogrodzeń. Sporo w niej zakazów i nakazów. Jest rok na dostosowanie się do nowych przepisów, inaczej trzeba będzie słono płacić.

Projekt uchwały zwanej krajobrazową stanął pod obrady Rady Miasta Chełm 22 grudnia ub.r. To obszerny katalog regulacji, których celem jest poprawa estetyki miasta. Do tej pory nie było zasad określających miejsca, powierzchnie i kompozycje tablic czy billboardów, a w centrum miasta i nie tylko aż roi się od brzydkich banerów czy reklam. Uchwała liczy 73 strony i zawiera mnóstwo szczegółowych rozwiązań.

Na grudniowej sesji radni głosowali m.in. w sprawie kilkudziesięciu uwag, które wpłynęły do projektu uchwały krajobrazowej. Nowe regulacje zakładają podział miasta na obszary o zróżnicowanych zasadach i warunkach sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Są to obszary: staromiejski, śródmiejski, zurbanizowany, przemysłowy, przyrodniczy, modernistyczny. Uchwała wprowadza też zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane. Nowe zapisy obejmują szereg zakazów i nakazów, a podczas jednej z komisji Maciej Baranowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Chełm, zwrócił uwagę, że zapis zakazujący ogrodzeń zabudowy wielorodzinnej jest kontrowersyjny. Ostatecznie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

– To jedna z najważniejszych estetycznych zmian w Chełmie – mówił Jakub Banaszek, prezydent Chełma, zachęcając radnych do głosowania „za” uchwałą. – Jej skutek ma nastąpić po roku od przyjęcia uchwały.

Wszyscy przedsiębiorcy, mieszkańcy, którzy wykorzystują szyldy reklamowe do prowadzenia swej działalności gospodarczej lub społecznej, będą mieli rok, aby dostosować się do nowych rozwiązań. Ci, którzy nie dostosują reklam do wymogów, będą zmuszeni wnosić dodatkowe, wysokie opłaty.

Najwięcej zastrzeżeń do uchwały miały duże koncerny, przedsiębiorstwa, mające swe przedstawicielstwa i sklepy w Chełmie, ale tu też w wielu punktach doszliśmy do porozumienia. (mo)

Uchwała (całość dostępna na stronie internetowej UM Chełm) ustala podział miasta na obszary o zróżnicowanych zasadach i warunkach sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, oznaczone symbolami: Obszar Staromiejski – O1, Obszar Śródmiejski – O2, Dzielnica „Dyrekcja” (Obszar Modernistyczny) – O3, Obszar Zurbanizowany – O4, Obszar Przemysłowy – O5, Obszar Przyrodniczy – O6. Uchwała wprowadza szereg zakazów i nakazów w odniesieniu do tablic i urządzeń reklamowych w tym szyldów, ale także zakazuje ogrodzeń: wykonanych z: a) prefabrykowanych paneli betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem podmurówki ogrodzenia, b) blach, płyt z tworzyw sztucznych, tkanin, tekstyliów i folii, zawierających elementy ostre lub niestanowiących integralnego elementu przęsła ogrodzenia; wokół otwartych terenów zieleni, w szczególności lasów, pól, nieużytków zielonych, dolin rzecznych, naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, z wyłączeniem parków i terenów sportowych; na terenach zabudowy wielorodzinnej; w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w obszarze Modernistycznym (O3); o stopniu ażurowości przęsła mniejszym niż 50% w widoku równoległym wysokości ogrodzeń; o wysokości większej do 1,8 m dla terenów zabudowy jednorodzinnej; 1,1 m wokół placów zabaw, ogródków jordanowskich; 0,8 m wokół ogródków gastronomicznych; 1,8 m wokół zieleńców, parków; 5 m wokół obiektów i terenów sportowych, terenów rekreacyjnych, jeżeli wymaga tego ich funkcja (tzw. piłkołapów i piłkochwytów); dla ogrodzeń tymczasowych związanych z placem budowy dopuszcza się ogrodzenie pełne o maksymalnej wysokości 2,2 m.