Rośnie renta socjalna

Od 1 września wzrasta wysokość renty socjalnej. W województwie lubelskim po zmianie przepisów podwyżkę otrzyma 18, 2 tys. osób.


– Renty socjalne wzrosną od 1 września do 1029, 80 zł brutto. Do tej pory wynosiły 865, 03 zł miesięcznie. Żeby dostać wyższą rentę nie trzeba nic robić, Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam podwyższy świadczenie – informuje Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Wzrost renty wynika ze zmiany ustawy o rencie socjalnej. Najnowsze przepisy zrównały jej wartość z kwotą najniższej renty, z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Osoby pobierające renty socjalne dostaną wyrównanie świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień 2018 roku. Wyrównanie zostanie wypłacone najpóźniej do końca września. Nie trzeba składać w tym celu żadnego wniosku.

– Warto pamiętać, że wyrównanie przysługuje tylko za te miesiące, kiedy renta była wypłacana. Na przykład, jeśli ZUS przyznał rentę od sierpnia, to wyrównanie przysługuje od momentu przyznania świadczenia. Podobnie będzie, jeżeli rencista dorabiał i miał zawieszoną wypłatę renty z powodu przekroczenia limitu dodatkowych przychodów. Wtedy wyrównanie nie będzie mu się należeć za miesiące, w których przekroczył limit przychodów – przypomina Małgorzata Korba.

Prawo do renty socjalnej mają: osoby pełnoletnie (konieczne jest ukończone 18 lat; może też być przyznana kobiecie, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat). Prawo do renty zyskuje się wtedy, gdy lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS stwierdzą, że starający się jest niezdolny do pracy i ta niezdolność powstała w określonym czasie: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego), w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Wniosek o rentę socjalna można złożyć osobiście, mogą to zrobić również rodzice czy prawni opiekunowie w imieniu swojego dziecka. Wnioski na urzędowym formularzu, dostępnym w każdej jednostce ZUS i na stronach internetowych ZUS, wraz z kompletem dokumentów ( m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia i dokumentacja medyczna) przyjmują lokalne oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. emk