Rozwój miasta wymagał zmiany studium zagospodarowania…

Prezydent przekonuje, że zmiana studium, w tym dopuszczenie zabudowy górek czechowskich, jest korzystna dla miasta. Ich obrońcy są innego zdania

O korzyściach płynących z przyjętego kilka tygodni temu studium zagospodarowania przestrzennego mówił w ubiegłym tygodniu prezydent Krzysztof Żuk.


Prezydent ocenił, że poprzednie studium, uchwalone w 2000 roku, „wobec dynamiki rozwoju miasta i zupełnie innych potrzeb stało się dysfunkcjonalne”. Długo wymieniał korzyści płynące z przyjętej kilka tygodni temu „konstytucji planistycznej miasta”. Nie chciał mówić o budzącym kontrowersje zapisie dopuszczającym budowę bloków na części górek czechowskich wbrew protestom znacznej części mieszkańców.

– Obecne studium zapewnia ochronę obecnych i powiększenie terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Nowe lokalizacje dla ogrodów działkowych, m.in. w dzielnicy Abramowice i powyżej ulicy Wojtasa, bez zapisu studium nie byłyby możliwe – powiedział K. Żuk. Korzyści zdaniem prezydenta, jest więcej. – Kolejna to wskazanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i pod usługi, także na dotychczasowych terenach inwestycyjnych, wojskowych czy rolniczych. Mówimy tu o m.in. dopuszczeniu funkcji zabudowy mieszkaniowej w pasie wzdłuż ul. Choiny, Związkowej czy Łęczyńskiej – dodał prezydent. Wskazał też m.in. na „dopuszczenie usług w rejonie ul. Mełgiewskiej czy Kasprowicza, gdzie dotychczasowy zapis studium ograniczał możliwości lokalizacji części inwestycji”.

Z przyjęcia studium cieszą się m.in. mieszkańcy Szerokiego. – Studium, które zostało teraz uchwalone, to zielone światło dla rozwoju całego miasta. Bez wyjątku, wszystkie dzielnice takie światło mają zapalone – uważa Józef Kaźmierczak, przewodniczący miejscowego zarządu dzielnicy. – Poprzednie studium nałożyło okowy na naszą część miasta. Ludzie mieli związane ręce, poprzedni plan zagospodarowania, określił te tereny w ścisłej ochronie rolnej, w starym oznaczeniu „R2”. Większość właścicieli nie żyje, ich spadkobiercy teraz mają nadzieję i cieszą się, że wreszcie studium zostało przyjęte i nowy plan możliwy będzie do uchwalenia – dodaje J. Kaźmierczak.

KORZYŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIELNIC (cz.1)

ABRAMOWICE: Polepszenie sytuacji komunikacyjnej (dostępności); aktywizacja gospodarcza z usługami w rejonie ul. Powojowej; powiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej wzdłuż Abramowickiej po zachodniej stronie ulicy oraz przy południowej granicy miasta, gdzie dotychczasowe Studium ustalało tereny rolne bez prawa nowej zabudowy (pow. ok. 40 ha); propozycja lokalizacji terenów ogrodów działkowych: dobrze skomunikowanych, na bardzo dobrych glebach, w jednym z najczystszych rejonów miasta – walory rekreacyjne, zdrowotne, ogrodnicze (pow. ok. 83 ha); umożliwienie dokończenia procedowanego planu miejscowego (rejon przedłużenia ul. Smoluchowskiego, Głusk południowo-zachodni).

BRONOWICE:

doprecyzowanie funkcji terenów, w tym usług publicznych (oświata, sport) oraz lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych; polepszenie dostępności komunikacyjnej; wzmocnienie ciągłości systemów ekologicznych; ustalenie Parku Nadrzecznego wraz z Parkiem Bronowickim w rejonie Bystrzycy oraz kształtowanie ul. Droga Męczenników Majdanka w formie alei miejskiej; utrwalenie terenów zieleni wewnątrz struktur mieszkaniowych w celu ich ochrony przed przypadkową zabudową i dogęszczaniem zrealizowanych osiedli mieszkaniowych; ustalenie funkcji terenów pokolejowych jako terenów usług i aktywności gospodarczej; umożliwienie dokończenia procedowanego planu miejscowego (rejon ul. Pogodnej); ustalenie Strefy Ochrony Widoków.

CZECHÓW POŁUDNIOWY:

wzmocnienie i zapewnienie ciągłości systemu przyrodniczego – ekosystemu miasta; utrwalenie terenów zieleni wewnątrz struktur mieszkaniowych w celu ich ochrony przed przypadkową zabudową i dogęszczaniem zrealizowanych osiedli mieszkaniowych; utrwalenie lokalizacji ogrodów działkowych; wprowadzenie strefy ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru górek czechowskich; kształtowanie ulic osiedla „TOR” i ul. Koncertowej jako alei miejskich; doprecyzowanie funkcji terenów w zakresie istniejących obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.

CZECHÓW PÓŁNOCNY:

propozycja lokalizacji terenów ogrodów działkowych przy północnej granicy miasta oraz utrwalenie istniejących ogrodów przy ul. Koncertowej; propozycja nowych terenów inwestycyjnych (również mieszkaniowych) w północnej części Dzielnicy – rejon ulic: Choiny, Poligonowa, Koncertowej; wprowadzenie formy ochrony przyrody w postaci Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Górki czechowskie” oraz wzmocnienie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych na północy i wewnątrz terenów mieszkaniowych (w centrum dzielnicy);

w ramach wysoczyzny północno-wschodniej (największej, położonej w sąsiedztwie osiedla Prestige) wprowadzenie rejonu lokalizacji usług oświaty/usług sportu i rekreacji (ok. 1,5 ha); zmiana podstawowego układu drogowego – udrożnienie i jednocześnie obniżenie klas ulic prostopadłych do Zelwerowicza z G do Z – tym samym wzmocnienie komunikacji zbiorowej; umożliwienie dokończenia procedowanego planu miejscowego, w szczególności na terenach na północ od ul. Zelwerowicza, gdzie obowiązujące dotąd studium przewidywało strefę produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy i gdzie dotychczas wydawane są tylko decyzje o warunkach zabudowy.

CZUBY POŁUDNIOWE:

dostosowanie układu komunikacyjnego do bieżących potrzeb (trasa Zielona) jako ulicy zbiorczej, a nie jak dotychczas planowano trasy głównej, tym samym wzmocnienie komunikacji zbiorowej; zapewnienie ciągłości systemu oraz wzmocnienie ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w południowej części dzielnicy wraz z wycofaniem planowanych tu wcześniej terenów przemysłowych, na rzecz wzmocnienia zieleni osiedlowej; zapewnienie terenów usług oraz usług oświaty (UO) wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji; wzmocnienie ESOCH w ramach parku Jana Pawła II, dla dobra istniejących osiedli mieszkaniowych. Grzegorz Rekiel