Samorządowy Oskar dla lubelskiej oświaty

Marszałek województwa, Sławomir Sosnowski oraz Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, z „samorządowymi Oskarami”.
22 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie wręczono Nagrody im. Grzegorza Palki, przyznawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. To najwyższe odznaczenie, nazywane „samorządowym Oskarem”.

Laureatami tej nagrody są m.in. Jerzy Buzek czy Lech Kaczyński. Nagrody imienia Grzegorza Palki przyznawane są od 1997 roku w trzech kategoriach: w dziedzinie ogólnopaństwowej, w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym i w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.
W tym roku nagrodę otrzymało aż trzech przedstawicieli Lubelszczyzny: w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym – Sławomir Sosnowski, wiceprezes Zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa lubelskiego („za zwiększenie potencjału gospodarczego województwa lubelskiego oraz działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach Komisji ZWRP”). Nagrodę otrzymali również Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa i Lucjan Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli („za skuteczną realizację programu Rodzina – Praca – Rozwój oraz wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP”).

Bezsprzeczny lider edukacji

Liga Krajowa przyznała także dziewięć wyróżnień za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz samorządu terytorialnego. Wśród wyróżnionych osób znalazła się Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która doceniona została „za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w lubelskim systemie oświaty”. Pani dyrektor od 1994 roku sprawnie zarządza lubelską oświatą. Jako członek Komisji ds. Edukacji Unii Metropolii Polskich i Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST wniosła bardzo duży wkład w opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń w obszarze edukacji. Stojąc na czele lubelskiej oświaty, skutecznie nadzoruje pracę 160 lubelskich szkół i przedszkoli. Dzięki rozpoczętym z jej inicjatywy, już w listopadzie ubiegłego roku, rozmowom z dyrektorami, nauczycielami lubelskich placówek oświatowych i przedstawicielami związków zawodowych w naszym mieście udało się sprawnie przeprowadzić organizację nowych szkół i wdrażanie reformy.
Należy przypomnieć, że przy pracach przy projekcie ustawy o reformie szkolnej co najmniej trzy istotne punkty można nazwać „lubelskimi poprawkami”, ponieważ są wynikiem aktywności naszych samorządowców, z dyrektor Dumkiewicz-Sprawką na czele. Np. na początku kontrowersyjne zapisy ustawy mówiły o możliwości przenoszenia całych obecnych klas IV i VII przez jednostki samorządowe do szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów. To budziło ogromne emocje wśród rodziców. Dzięki zgłoszonym poprawkom w ustawie stworzono możliwość składania przez rodziców wniosków do wybranych przez siebie szkół.
W wyniku tak przeprowadzonej rekrutacji w Lublinie każda szkoła, powstała z przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, utworzyła zarówno oddziały klasy IV, jak i VII. Kolejną sugestią było umożliwienie dotychczasowym dyrektorom dokończenia kadencji, co usprawniło wdrażanie reformy. Następną ważną kwestią, dostrzeżoną w lubelskim środowisku oświatowym, okazał się brak zapisu na temat kontynuowania pracy wychowawczej przez szkołę powstałą z przekształcenia gimnazjum. Dzięki lubelskim uwagom MEN uregulowało to zagadnienie w osobnym rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Zapisy prawa pozwoliły m.in. na zachowanie dotychczasowych patronów i imion dla szkół podstawowych, które powstały z przekształcenia gimnazjów.
Lubelska oświata, kierowana od ponad 20 lat przez panią dyrektor, to sprawnie funkcjonująca sieć szkół i placówek oświatowych, czego wyrazem jest na pewno zdobywany przez miasto Lublin od sześciu lat tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”, przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ogólnopolskim konkursie. – To wielki zaszczyt, że mogłam odebrać tak znaczącą nagrodę. Traktuję ją jako nagrodę doceniającą działania całego lubelskiego środowiska samorządowego i oświatowego. Dziękuję prezydentowi miasta oraz wszystkim, którzy umożliwiają mi i wspólnie ze mną realizują działania w zakresie oświaty – podkreśla pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. (EM.K.)