Sprawdź, co planują w Twojej dzielnicy? 

Prezentujemy kolejne założenia dla poszczególnych dzielnic wynikające z przyjętego na początku lipca studium zagospodarowania przestrzennego.

TATARY: Wzmocnienie, doprecyzowanie funkcji ekologicznych wzdłuż Bystrzycy z „zielonymi sięgaczami” do usług publicznych (oświaty); Kontynuacja funkcji aktywizacji gospodarczej dla zapewnienia miejsc pracy; Rozwój funkcji usługowych wokół dworca PKP – wielofunkcyjność budynku edukacyjno-usługowo-handlowego z zapleczem parkingowym;

Tereny od ul. Hutniczej do ul. Mieszczańskiej przeznaczono pod usługi, handel, magazyny; tereny w rejonie ul. Tokarskiej przeznaczono pod przemysł; Wskazanie rejonów lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych; Polepszenie dostępności komunikacyjnej Dzielnicy, korekta przebiegu drogi GP równolegle do ul. Turystycznej.

WĘGLIN POŁUDNIOWY: Wzmocnienie funkcji ekologicznych – wyznaczenie ESOCH wzdłuż wąwozu z sięgaczami do terenów zurbanizowanych; Wyznaczenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Wąwóz Węglinek”, w celu wprowadzenia ochrony prawnej tego terenu; Utrwalenie lokalizacji ogrodów działkowych; Polepszenie dostępności komunikacyjnej – zmiana planowanej wcześniej trasy zielonej jako trasy „przelotowej” ruchu przyspieszonego na ulicę dla obsługi mieszkańców Węglina Pd. (klasa Z) – wzmocnienie komunikacji zbiorowej; Aktywizacja gospodarcza terenów w poprzednim Studium położonych w strefie ekstensywnej urbanizacji; Zabezpieczenie terenów usług w zieleni (w tym UO) wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji; Wskazanie rejonów lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych; Wskazanie kształtowania al. Kraśnickiej jako reprezentacyjnej alei miejskiej.

WĘGLIN PÓŁNOCNY: Wzmocnienie funkcji ekologicznych – ochrona doliny cieku spod Konopnicy oraz suchych dolin; Utworzenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Dolina cieku spod Konopnicy” (ochrona prawna przed dalszą degradacją) oraz bardziej zdecydowane wprowadzenie terenów zieleni do wnętrza terenów intensywnej urbanizacji; Zapewnienie terenów usług sportu, oświaty i usług w zieleni wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji; Uwzględnienie lokalizacji ogrodów działkowych; Utrwalenie terenów zieleni wewnątrz struktur mieszkaniowych w celu ich ochrony przed przypadkową zabudową i dogęszczaniem zrealizowanych osiedli mieszkaniowych; Przeznaczenie terenów między ul. Paśnikowskiego a ul. Parysa na cele oświatowe i sportowe – tereny przy granicy położone w dzielnicy Węglin w nowym Studium są terenami oświaty – UO; Wskazanie kształtowania al. Kraśnickiej jako reprezentacyjnej alei miejskiej.

WIENIAWA: Wzmocnienie funkcji ekologicznych – w szczególności ochrona doliny Czechówki; Wzmocnienie ESOCH w rejonie ul. Głębokiej i Miasteczka Akademickiego; Zapewnienie terenów usług publicznych (UO, UN) wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji; Wzmocnienie ochrony zabytków; Wyznaczenie systemu alei miejskich – do starannego kształtowania (Al. Racławickie, ul. Sowińskiego, ul. Weteranów, ul. Głęboka);

Wyznaczenie terenów zabudowy śródmiejskiej.

Opracował Grzegorz Rekiel